جواب بازی پشمک جدیدترین بازی چالش کلمات جواب کامل مراحل

جواب بازی پشمک جدیدترین بازی چالش کلمات جواب کامل مراحل بازی پشمک

بازی پشمک,جواب بازی پشمک,جواب مراحل بازی پشمک

یکی از جدیدترین بازی های سبک کلمات و چالشی می باشد که در مارکت های مختلف اندرویدی منتشر شده است. بازی پشمک در مارکت “مایکت” بیش از ۱۰ هزار نصب داشته است و تا به حال دو نسخه از آن ارائه شده است. نسخه ۱٫۲ و نسخه ۱٫۵

مراحل بازی پشمک به این صورت است که کلمات مورد نظر بازی را از میان حروف داده شده بسازید. بازی پشمک به یادگیری کلمات جدید به شما کمک می کند و در هر زمان و مکانی می توانید بازی کنید. جالب است بدانید که بازی پشمک شباهت بسیاری به بازی آمیرزا دارد و اگر ios دارید می توانید از بازی پشمک استفاده کنید.

دانلود نسخه جدید با امکانات و سکه رایگان از طریق کافه بازار :

جواب تمام مراحل بازی پشمک نسخه ۱٫۵

جواب مرحله اول بازی پشمک که دو کلمه خواسته است : هوا، آهو

جواب مرحله دوم : پتو، توپ

جواب مرحله سوم : شنا، آشنا

۴- رنگ، رگ
۵- ریش، شیر
۶- شیب، شب
۷- دکل، کلید
۸- غار، چراغ
۹- تیله، هتل
۱۰- آتش، آش
۱۱- سفید، دیس
۱۲- میل، لیمو
۱۳- زنگ، گز، زن
۱۴- آش، ماش، شام
۱۵- خل، لخت ، تلخ
۱۶- قند، فندق، دف
۱۷- بنا، تاب، نبات
۱۸- پاکت، پاک، پتک
۱۹- تشک، کشتی، شیک
۲۰- شکم، کش ، کشمش
۲۱- خیس، سی ، یخ، سیخ
۲۲- سایه، یاس، سیاه
۲۳- رنج، برنج، برج
۲۴- سیروس، سرویس، سرو
۲۵- فانوس، نفس، وان
۲۶- حوله، لوح، هلو
۲۷- لاف، فال، لحاف
۲۸- حفظ، حافظ، حفاظ
۲۹- پل، لپ، پلو، پول
۳۰- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر )
۳۱- شیر، شر، ریش، ری
۳۴- سفر، کرفس، فکر
۳۵- کولی، کیلو، وکیل
۳۶- پیر، پری، پنیر
۳۷- توپ، پالتو، پتو
۳۸- بازی، زیبا، باز
۳۹- نامه، بهمن، بهنام
۴۰- افسر، سفر، فارس
۴۱- آیه، سایه، سیاه
۴۲- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ
۴۳- مه، کمد، دکمه، دکه
۴۴- خمیر، مریخ، میخ، خیر
۴۵- بشر، شتر، ترش، شربت
۴۶- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
۴۷- ملک، ملکه، کلم، کلمه
۴۸- جان، جنس، باج، سنجاب
۴۹- تاب، تتو، توت، تابوت
۵۰- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله
۵۱- پیک، نیک، پیکان، پاک
۵۲- پوست، سوت، توپ، سوپ
۵۳- جبر، باج، جابر، برج
۵۴- فن، تلف، تلفن، نفت
۵۵- ترک، تیر، تیرک، کتری
۵۶- دما، آدم، مد، مداد
۵۷- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر
۵۸- جنگل، لنج، گنج، لگن
۵۹- بالش، بال، شال، بلا
۶۰- مهسا، سهام، ماه، ماسه
۶۱- رمز، رزم، مرز، ترمز
۶۲- مریخ، میخ، خرم، خمیر
۶۳- گوزن، گز، زن، زنگ
۶۴- قلب، فالب، بقا، قلاب
۶۵- شیراز، ریش، رازی، شیر
۶۶- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز
۶۷- شهر، شوهر، رشوه، هوش
۶۸- شک، یک، کیش، کش، شیک
۶۹-رمز، رز، رزم، مرز
۷۰- خراب، خبر، ابر، بخار
۷۱- فرش، فروش، شوفر، شرف
۷۲- نام، امین، نیما، مین
۷۳- شانه، شاهین، شنا، شاه
۷۴- تشک، مشک، شکم، نمشک
۷۵- سیل، فسیل، فیل، لیف
۷۶- شوم، شامپو، پشم، موش
۷۷- لیز، زنبیل، زین، بیل
۷۸- زیتون، تیز، زین، زینت
۷۹- ورق، روی، قوری، قو
۸۰- ویلا، الو، لوبیا، لبو
۸۱- فندق، قند، نقد، دفن
۸۲- نگین، سنگین، گیس، سنگ
۸۳- گلو، لوله، هلو، گلوله
۸۴- صابون، نصب، بنا، بانو
۸۵- بلال، آلو، لبو، آلبالو
۸۶- اسلحه، سلاح، ساحل، حال
۸۷- شهاب، آشوب، هوش، باهوش
۸۸- بد، باد، ادب، آب، ابد
۸۹- پرورش، شرور، پرش، پرشور
۹۰- آهو، آواره، آوار، اهورا
۹۱- دهن، رهن، هند، دره، هنر
۹۲- بازار، ابزار، آزار، بارز
۹۳- شال، کشو، کال، لواش، لواشک
۹۴- آذر، رخش، شاخ، خارش، آذرخش
۹۵- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن
۹۶- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج
۹۷- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر
۹۸- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله
۹۹- رود، دور، ورود، دورو، خودرو
۱۰۰- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد
۱۰۱- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم
۱۰۲- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه
۱۰۳- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره
۱۰۴- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ
۱۰۵- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک
۱۰۶- خر، روس، سرخ، رخ، سر، خرس
۱۰۷- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم
۱۰۸- سام، ملس، سالم، سلام، مال
۱۰۹- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز
۱۱۰- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب
۱۱۱- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج
۱۱۲- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار
۱۱۳- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک
۱۱۴- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل
۱۱۵- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه
۱۱۶- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی
۱۱۷- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون
۱۱۸- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ
۱۱۹- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور
۱۲۰- آهن، دانه، هندا، دهان، هند
۱۲۱- فک، شک، کشف، کش، کفش
۱۲۲- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان
۱۲۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار
۱۲۴- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله
۱۲۵- وام، مار، سمور، راسو، سماور
۱۲۶- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی
۱۲۷- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
۱۲۸- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش
۱۲۹- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه
۱۳۰- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه
۱۳۱- بره، برگ، برگه، گربه، گره
۱۳۲- کال، لاک، بال، کابل، باک
۱۳۳- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک
۱۳۴- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد
۱۳۵- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی
۱۳۶- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه
۱۳۷- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
۱۳۸- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان
۱۳۹- تاس، ستم، ماست، تماس، مات
۱۴۰- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج
۱۴۱- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره
۱۴۲- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج
۱۴۳- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه
۱۴۴- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب
۱۴۵- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما
۱۴۶- دین، دامن، امید، دنیا، میدان
۱۴۷- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه
۱۴۸- مس، اسم، سام، ماسه، سهام
۱۴۹- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض
۱۵۰- مته، بها، همت، تباه، مهتاب
۱۵۱- کال، الان، کالا، کلان، کانال
۱۵۲- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم
۱۵۳- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان
۱۵۴- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف
۱۵۵- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران
۱۵۶- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ
۱۵۷- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون
۱۵۸- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست
۱۵۹- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر
۱۶۰- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو
۱۶۱- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه
۱۶۲- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی
۱۶۳- هشت، فرش، رشته
۱۶۴- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو
۱۶۵- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش
۱۶۶- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش
۱۶۷- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی
۱۶۸- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی
۱۶۹- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان
۱۷۰- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی
۱۷۱- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک
۱۷۲- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس
۱۷۳- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور
۱۷۴- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو
۱۷۵- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام
۱۷۶- برش، شتر، بشر، رشت، شربت
۱۷۷- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم
۱۷۸- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار
۱۷۹- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید
۱۸۰- ترس، راست، رسته، ستاره
۱۸۱- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک
۱۸۲- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن
۱۸۳- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت
۱۸۴- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش
۱۸۵- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور
۱۸۶- گیلاس، سال، سیل
۱۸۷- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند
۱۸۸- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
۱۸۹- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر
۱۹۰- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه
۱۹۱- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان
۱۹۲- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک
۱۹۳- مربع، عرب، عمر
۱۹۴- خرس، سرخ، خروس، خسرو
۱۹۵- آدم، دما، دام، مداد
۱۹۶- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان
۱۹۷- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی
۱۹۸- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
۱۹۹- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش
۲۰۰- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون
۲۰۱- طاق، نام، امن، منطق، نقاط، مناطق
۲۰۲- زین، تیز، وزن، زینت، ونیز، زیتون
۲۰۳- پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان
۲۰۴- خرد، خدا، درد، داد، خرداد، رخداد
۲۰۵- بره، راه، ابر، بهار، ابرو، روباه
۲۰۶- کشو، شکر، کور، کشور، روکش، کوروش
۲۰۷- لغت، تیغ، بغل، بلیط، غیبت، تبلیغ
۲۰۸- هفت، هشت، شته، شهرت، رشته، فرشته
۲۰۹- جین، وجه، یون، جیوه، هویچ، یونجه
۲۱۰- آهو، هوا، بها، انبه، بانو، انبوه
۲۱۱- چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال
۲۱۲- هود، نود، نوه، دنده، ذره، دوده
۲۱۳- نان، جان، رنج، نجار، آرنج، نارنج
۲۱۴- دوش، موش، نوش، دشمن، شنود، دمنوش
۲۱۵- خال، چای، چال، خالی، خیال، یخچال
۲۱۶- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده
۲۱۷- متن، منت، نما، ضامن، متان، ضمانت
۲۱۸- فنر، نفر، نور، روغن، فروغ، فرغون
۲۱۹- ریل، تلف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
۲۲۰- ادا، باد، بید، آیدا، آداب، آبادی
۲۲۱- خبر، خزر، بره، خبره، برزخ، خربزه
۲۲۲- کیش، شیب، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا
۲۲۳- نوع، عمو، مانع، عمان، معنا، معاون
۲۲۴- درس، دسر، سردر، درسا، آدرس، سردار
۲۲۵- گوی، گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا
۲۲۶- برس، سرب، سراب، بهار هراس، سهراب
۲۲۷- دام، داد، دما، مداد، داماد، امداد
۲۲۸- نیش، شنا، شهین، شانه، ناشی، شاهین
۲۲۹- قیر، یار، قرن، قران، یرقان، قناری
۲۳۰- شور، شال، واشر، شورا، لواش، شلوار
۲۳۱- فنا، ناف، فنس، سونا، افسون، فانوس
۲۳۲- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
۲۳۳- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو
۲۳۴- باد، آبی، ابر، دبیر، ردیاب، بیدار
۲۳۵- کما، کام، ماسک، واکس، مسکو، مسواک
۲۳۶- شنا، ماش، شام، منشی، ماشین، نمایش
۲۳۷- وبا، شاه، آشوب، وهاب، شهاب، باهوش
۲۳۸- شغل، سال، شاغل، شغال، الاغ، اشغال
۲۳۹- قسم، سوق، قوی، موسی، مقوی، موسیقی
۲۴۰- دفن، سنگ، سود، گود، سوگند، گوسفند
۲۴۱- ترس، تاس، هرات، هراس، راست، ستاره
۲۴۲- فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
۲۴۳- نمک، نیک، نوک، کمان، کمین، کامیون
۲۴۴- قله، نقل، ناله، نهال، لانه، نقاله
۲۴۵- کنش، اشک، انشا، آشنا، کاشان، اشکال
۲۴۶- دوش، هلو، لودر، شوره، رودل، دلشوره
۲۴۷- آرا، بنا، ابان، انبر، باران، انبار
۲۴۸- متن، مات، توان، وانت، مانتو، تومان
۲۴۹- باز، ارز، بارز، آزار، بازار، ابزار
۲۵۰- رسم، سوار، سمور، راسو، سرما، سماور
۲۵۱- ابر، رباط، باور، تبار، ابرو، باروت
۲۵۲- متر، تمر، تورم، مترو، تومور، موتور
۲۵۳- ستم، مات، ماست، تماس، تمساح، مساحت

جواب کامل بازی پشمک

جواب بازی سلطان قلب ها

محمد امین اکرمی

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی