جرم کل کهکشان راه شیری تنها در یک مقاله

جرم کل کهکشان راه شیری تنها در یک مقاله
اکثر ما مسافت طولانی ای را طی میکنیم تا به یک بیابان بی آب و علف برسیم و نگاه آسمان ...