پیام المیرا شریفی مقدم خطاب به مجری مرد

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر در پیامی خطاب به علی ضیا اعتراض خود را از دعوت بدل‌ها و افراد ...