اینستاگرام را چگونه به صورت کامل حذف کنیم؟

برای همگان سوال می باشد که اینستاگرام را چگونه به صورت کامل حذف کنیم؟اینستاگرام از جمله برنامه هایی است که ...