در عرض هفت دقیقه رویه خامه ای کیکتان را آماده کنید

در عرض هفت دقیقه رویه خامه ای کیکتان را آماده کنید

قصل تابستان نزدیک است و این فصل به فصل شادی و تفریح معروف است. به طور معمول در این فصل همه تولد میگیرند و آخر هفته ها دورهمی های خودمانی برگزار میکنند. به همین منظور برای خانم های کد بانویی که کیک ها و شیرینی های عالی برای مهمانانشان درست میکنند دستور خامه ی روی کیک ها و رولت ها را برایشان بازگو میکنیم.

زمان آماده سازی
۷ دقیقه
زمان پختن
۱۰ دقیقه
درجه دشواری
آسان
مناسب برای
۳ نفر
۱ فنجان
شکر
۳ عدد بزرگ
تخم مرغ
۱ قاشق غذاخوری
شربت ذرت رقیق

اﺳﻢ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﺰدن آن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺗﺰﺋﯿﻦ ﮐﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮروی ﺳﻄﺢ ﮐﯿﮏﭘﺨﺶ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ها و ﺷﮑﺮ زده ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻧﺮم و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﺮروی ﮐﯿﮏ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ آﻣﺎده ﮔﺮدد.

یادداشت سرآشپز

برای تهیه ی خامه از سفیده تخم مرغ ها استفاده کنید.

 

  1. در ﯾﮏ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ ﮐﻮﭼﮏ، ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﮔﻮد، ۳/۴ ﻓﻨﺠﺎن ﺷﮑﺮ، ﺷﺮﺑﺖ ذرت و ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮری آب را ﺑﺎ هم ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻣﺎ دﻫﯿﺪ، ﮔﻬﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ، ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﻞ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﯿﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮ در آن ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮش ﺑﯿﺎﯾﺪ. دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺠﻮﺷﺪ، ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ را ﺑﺎ ﺑﺮس آﺷﭙﺰی ﮐﻪ در آب ﺳﺮد زده اﯾﺪ ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ ﺗﺎ از ﺑﺴﺘﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮروی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، در ﺣﺪود ۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎﺳﻨﺞ آﺷﭙﺰی دﻣﺎی ۲۳۰ درﺟﻪ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ. (ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ، اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ۴ ﺗﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ)
  2. در اﯾﻦ ﺿﻤﻦ، در ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﺳﻔﯿﺪه ﻫﺎی تخم مرغ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺣﺪود ۲ و ½ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ اﺛﺮ ﭘﺮه ﻫﺎی ﻫﻤﺰن روی آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺮم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ۲ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ۲۳۰ درﺟﻪ رﺳﯿﺪ ﺷﺮﺑﺖ را از روی ﺣﺮارت ﺑﺮدارﯾﺪ (ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺗﺎﺑﻪ از روی ﺣﺮارت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد دﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ). ﺷﺮﺑﺖ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ از روی دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻇﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ (ﺗﺎ از ﭘﺎﺷﯿﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ) ﺑﻪ درون ﻣﺨﻠﻮط ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ-آﻫﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﻫﻤﺰدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
  3. ﺧﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود ۵ ﺗﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺖ و ﺑﺮاق ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

myportal

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی