با یک سیب و چند میخک مگس ها را از خود دور کنید

با یک سیب و چند میخک مگس ها را از خود دور کنید

برای همه ی این اتفاق رخ داده است که وقتی در دل طبیعت از گرمای تابستان فرار کردید و با دوستانتان دارید لذت میبرید که یکباره مگس ها هجوم می آورند زمین و زمان را پر از صدای وز وز میکنند. ولی دور کردن مگس راه دارد بجز اینکه در دل طبیعت آتش روشن کنید باید یراغ سبد میوه خود بروید و یک سیب بیاورید. در ادامه به شما میگویم که با آن سیب چه کار کنید:

با یک سیب و چند میخک مگس ها را از خود دور کنید

یک عدد سیب تازه بردارید.

تعداد ۲۰ الی ۳۰ میخک انتخاب کنید.

میخک ها را در سیب فرو کنید.

سیب را روی میز یا سفره ای که دور آن نشسته اید قرار دهید.

با ناپدید شدن ناگهانی مگس ها شگفت زده خواهید شد. مگس ها از بوی میخک متنفرند و تا زمانی که آن میخک ها روی میز قرار دارند هرگز دوباره برای سهیم شدن غذای شما باز نخواهند گشت.

myportal

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی