طرح سه فوریتی و دو فوریتی چیست؟

طرح سه فوریتی اصطلاحی است که این روزها از تلویزیون و رادیو زیاد به گوشمان خورده، اصطلاحتی مانند طرح دو فوریتی و یا عادی نیز زیاد در خبرها می شنویم. این اصطلاحات بیشتر مختص صحن مجلس است. در ادامه درمورد این موارد بیشتر توضیح میدهیم.

طرح سه فوریتی چیست

 

به طور کلي لوايح و طرح هاي که به مجلس ارايه مي شود بر دوگونه اند :
۱٫طرح ها و لوايح قانوني عادي که دو شوري مي باشند بدين معنا که مجلس در خصوص اين گونه طرح هاو لوايح دريک شور کليات را به تصويب مي رساند و در شور ديگر به جزئيات مي پردازد و مورد تصويب قرار مي دهد. غالب طرح ها و لوايح، عادي مي باشند اما در بعضي از موارد که سرعت تصويب قانون ضرور ت دارد به نوع ديگري طرح و لايحه تقديم مي شود.
۲٫طرح ها و لوايح فوري
طرح ها ولوايح مزبور يک شوري مي باشند بدين معنا که دريک شور هم کليات وهم جزييات مورد بحث قرار مي گيرد و احيانا به تصويب مي رسد.اين قسم از طرح ها و لوايح خود ممکن است به يکي از سه شکل ذيل باشد:
الف) طرح ها و لوايح يک فوريتي
اين قسم از طرح ها و لوايح پس از تصويب فوريت ان درمجلس به کمسيون مربوطه ارجاع مي شود تا خارج از نوبت مورد بررسي قرارگيرد.(ماده۱۱۶ آيين نامه داخلي مجلس)
ب) طرح ها ولوايح دوفوريتي
دراين گونه طرح هاولوايح پس از تصويب دوفوريت ان بلا فاصله به طبع وتوزيع ان بين نمايندگان اقدام مي شودو بيست وچهار ساعت پس ازتوزيع درمجلس مطرح مي گردد.اين گونه طرح هاو لوايح به کمسيون ارجاع نمي گردد.
ج)طرح هاولوايح سه فوريتي
دراين قبيل طرح ها ولوايح پس ازتصويب سه فوريتي ان، مجلس در همان جلسه وارد دستور مي گردد(ماده۱۱۶ آيين نامه) ونيازمند ارجاع به کميسون هم نيست.ضمنا هنگامي که طرح ولوايح با قيدفوريت در دستور کار مجلس قرار بگيرد قبلا از طرف ريس مجلس مراتب به اطلاع شوراي نگهبان مي رسد و شوراي مزبور بايد در اين جلسات حضور يابد ونظر خود راحتي المقدور وبلا فاصله پس ازآراي مجلس ويا حد اکثرتا۲۴ ساعت اظهار کند.(ماده۸۶ آيين نامه داخلي مجلس)

myportal

۲۰ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی