سالم ماندن جسد یکی از قدیسه های مسیحی

سالم ماندن جسد یکی از قدیسه های مسیحی

برنادت از قدیسه های مسیحی است که به طرز معجزه آسایی پس از ۱۲۷ سال هنوز پیکری سالم دارد و در مکانی که نگهداری می شود کاتولیک های زیاذی برای زیارت حضور پیدا میکنند سالم مانده جسد این راهبه بسیار جالب و باورنکردنی است.

“برنادت” سوبیرو یک قدیس مسیحی کلیسای کاتولیک و اهل فرانسه بود.
بر اساس اعتقاد فرانسوی‌ها برنادت در طول زندگیش معجزات بسیاری از جمله شفای بیماران لاعلاج انجام دادو در سال ۱۸۷۹ در سن ۳۵ سالگی از دنیا رفته است.

پس از ۱۲۷ سال، مقامات بدن او را از کلیسایی که وی در آنجا دفن شده بود بیرون آوردند و دیدند که جنازه‌اش نپوسیده استو این محل امروزه زیارتگاه کاتولیکها می‌باشد.

در ادامه عکس هایی را مبنی بر صدق این مطالب می بینید.

برنادت در طول زندگیش معجزات بسیاری از جمله شفای بیماران لاعلاج انجام داد و سرانجام
در ۱۶ آوریل ۱۸۷۹ در سن ۳۵ سالگی از دنیا رفت. ۵۵ سال بعد از مرگش از طرف کلیسا به عنوان قدیس حامی
بیماران، خانواده و فقرا پذیرفته شد. پس از ۱۲۷ سال، مقامات بدن او را از کلیسایی که وی در آنجا دفن شده بود
بیرون آوردند و دیدند که جنازه‌اش نپوسیده است و این محل امروزه زیارتگاه کاتولیکها می‌باشد.

عصر ایران

myportal

۲۱ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی