اظهار نظر هنرمند مشهور به ماجرای حمید صفت

اظهار نظر هنرمند مشهور به ماجرای حمید صفت

حمید فرخ نژاد در متنی در صفحه شخصی اش حرف های متفاوتی در مورد حمید صفت نوشته است. ماجرای حمید صفت از بعد دیگری نگاه کرده و نظر خود را در این باره بیان کرده است. بد نیست به متن صحبت های وی در صفحه اجتماعی اش دقت کنید.

حمید فرخ نژاد در صفحه شخصی خود نسبت به ماجرای حمید صفت واکنش نشان داد.

حرف های متفاوت حمید فرخ نژاد در واکنش به ماجرای حمید صفتحمید فرخ نژاد در صفحه شخصی خود نسبت به ماجرای حمید صفت واکنش نشان داد.

حمید فرخ نژاد نوشت:

متاسفم بخاطر اتفاق ناگواری كه پیش امده و ای كاش هیچكس در شرایطی مشابه آقای صفت قرار نگیرد، به هر حال و به هر دلیل یك قتل رخ داده و خانواده ایی هم اكنون عزادار و خود را محق برای احقاق حقش میداند، عزیزان دل نباید با موضع گیری نابجا والفاظ نسنجیده ، این خانواده را در شرایطی عصبی تر و انتقام جو تر قرار دهیم ، امیدوارم هر چندكه سخت و هر چند خواسته ایی خود خواهانه است ، از در بخشش و بزرگواری با این اتفاق ناگوار برخورد كنند .كه خداوند بخشنده و مهربان است .كه خداوند رئوف است و رحیم.

صفحه اجتماعی حمید فرخ نژاد

myportal

۱ شهریور ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی