کوتاه کردن مو با کمک پاها

کوتاه کردن مو با کمک پاها

زنی که در این تصویر میبینید با استاده از پاهایش در حال کوتاه کردن موهای همسرش است.  وی به دلیل معلولیت جسمی نمی تواند از دستانش استفاده کند وی با کمک پاهاش به نقاشی نیز میپردازد.

زن ۴۹ ساله به نام بای آیسایان کنترل دست هایش را از دوران کودکی از دست داده اس. او یاد گرفته که از پاهایش بهترین استفاده را کند. مهارت او به حدی رسیده که با پاهایش سر همسرش را نیز اصلاح میکند. او حتی با پاهایش نقاشی نیز میکشد.

 

myportal

۱۲ دی ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی