جواب بازی کلماتیک حل تمامی مراحل کلماتیک با مادربزرگ بامزه

جواب بازی کلماتیک پاسخ تمامی مراحل بازی کلماتیک

جواب بازی کلماتیک,جواب مراحل بازی کلماتیک,بازی کلماتیک

در اکثر بازی های کلمات شاهد شخصیت سازی بوده ایم، این بار هم در بازی کلماتیک شخصیت مادربزرگ باتجربه و بامزه ای را می بینیم که برای نوه اش از دوران جوانی و ماجراجویی های خود با همسرش سخن می گوید. کلماتیک را می توانید با سایر اعضای خانواده خود و در جمع های خانوادگی و دوستانه بازی کنید.

بازی های چالش کلمات، دایره لغات شما را قوی می کنند، اما گاهی اوقات در یک مرحله پاسخ آن را نمی دانیم؛ به همین جهت در این مطلب جواب مراحل بازی کلماتیک را برای کاربران قرار داده ایم.

در بازی کلماتیک باید حروف را به هم وصل کنید و نیازی نیست آنها را در کادر های تایپی وارد کنید. همچنین هر مرحله کلمات اضافه دارد که با پیدا کردن آنها جایزه میگیرید.

جواب بازی کلماتیک,جواب مراحل بازی کلماتیک,بازی کلماتیک

در بازی کلماتیک بخشی به نام سکه مجانی وجود دارد که می توانید شانس خود را در آن امتحان کنید. همچنین دوستانت رو از طریق لینک مخصوص خودت به بازی دعوت کن و هم ۱۰۰ سکه به اونا هدیه بده و خودت هم ۱۰۰ سکه جایزه بگیر.

طبق گفته سازنده بازی ” کلماتیک یک بازی بی نظیر برای زمانی که در اسنپ، تپسی و تاکسی هستید تا به مقصد برسید، سرگرم کننده برای زمانی که در مترو هستید و آرامش دهنده برای وقتایی که از روزمرگی خسته اید.”

جواب تمامی مراحل بازی کلماتیک تا مرحله ۵۰۰

جواب مرحله یک» اب، بابا
جواب دومین مرحله » با، ابا
جواب مرحله سوم بازی » اب، با، باب
۴- اب، با، بت، تب، تاب
۵- بو، او، وبا
۶- تک، شک، کت، کش، تشک
۷- رو، زر، ورز، روز، زور
۸- نو، ون، چون، نوچ
۹- بز، رب، رز، زر، زبر
۱۰- دم، کد، مد، کم، کمد
۱۱- کم، من، نم، نمک
۱۲- اب، با، بر، رب، ابر، بار، ربا
۱۳- شر، شک، کر، کش، شکر، رشک
۱۴- کی، نی، یک، نیک
۱۵- تک، تی، کت، تیک
۱۶- شر، ریش، شیر
۱۷- حر، حس، سر، سحر
۱۸- شن، نی، نیش
۱۹- خس، یخ، سی، خیس، سیخ
۲۰- مچ، چشم
۲۱- روز، زبر، بروز، برزو
۲۲- پر، پا، روا، پارو، پروا
۲۳- ارم، ادم، مادر، مدار، درام، دمار، مراد
۲۴- من، ما، اما، نما، امان
۲۵- انس، کنس، ساک، ساکن، ناکس
۲۶- یک، نیک، عینک
۲۷- هوش، هوس، شوسه
۲۸- نوا، نان، وان، نانو
۲۹- کش، شک، خشک، خطکش
۳۰- ایل، یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- کویر، کوری، کروی
۳۲- هک، چک، چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، یمن، نمکی، کمین
۳۴- ایه، این، اهن، ناهی، اهنی
۳۵- نخ، ان، نه، خان، خانه
۳۶- رخت، خرد، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، من، منش، نمد، دشمن
۳۸- وجد، جلو، ولد، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، ارم، رام، مرگ، گرم، گام، ارگ، گرما
۴۱- اس، سن، نا، سان، اسان، ناسا
۴۲- تی، سی، یخ، سیخ، تخس، خیس، سخت، سختی
۴۳- اشد، شاد، یاد، شیدا، شاید، شادی، شیاد
۴۴- زن، ده، زهد، هند، نزد، زنده
۴۵- روز، زور، ورز، شور، روش، وزش، ورزش
۴۶- بت، تب، کت، تک، باک، تاک، کتب، کاتب، کتاب
۴۷- تر، تف، دف، فر، ترد، فرد، دفتر
۴۸- دم، ما، مد، داد، مدد، دام، دما، امد، مداد
۴۹- فک، کف، فن، کد، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
۵۰- یک، سه، سی، کی، یکه، سکه، کیسه
۵۱- بته، تبه، بست، بهت، هست، بسته
۵۲- تخس، سخت، هست، خسته
۵۳- اس، دی، سد، سی، اسد، داس، دیس، سید، یاد، یاس، اسید
۵۴- به، ره، رب، رگ، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
۵۵- مه، می، ماه، ماهی، مایه، مهیا
۵۶- بد، بن، دل، لب، بدل، بدن، بلد، بند، بلند
۵۷- رز، ری، زر، زه، زره، رهی، ریه، هرز، هیز، ریز، زهر، زیره
۵۸- ساق، یاس، ساقی، قیاسريال سیاق
۵۹- اب، اش، رب، شر، شب، ابر، شار، ارش، بشر، ربا، بارش، شراب
۶۰- امن، دام، دما، نام، ندا، نما، نمد، دامن، نادم، نماد
۶۱- اب، به، رب، ابر، ربا، هار، بار، بها، راه، بهار، راهب
۶۲- کل، لب، له، لک، هل، بله، کله، لبه، لکه، کلبه، بلکه
۶۳- ارد، دار، ردا، درک، کار، کدر، راد، کرد، کادر، اردک، راکد، کارد
۶۴- تر، تک، کت، تار، تاک، ترک، راکت، کرات، کارت
۶۵- زه، مه، مو، مزه، موز، موزه
۶۶- سری، سیر، کسر، ریسک، سیرک، کسری، کرسی
۶۷- بز، به، زه، سه، سبز، سبزه
۶۸- فر، سه، سر، سفر، سرفه، سفره
۶۹- ست، تاس، است، ساعت
۷۰- امر، ران، نرم، نار، مار، ارم، امن، رام، نام، نما، رمان، منار
۷۱- لج، لم، له، هل، مل، مه، جهل، جمله، مجله
۷۲- خر، رخ، رس، خرس، سرخ، سرو، خروس، خسرو، رسوخ
۷۳- گوش، گوی، گوشی، گویش
۷۴- شل، لش، یل، شلیل
۷۵- مو، می، ما، وام، مایو
۷۶- نوا، ناو، وان، انس، اونس، سونا
۷۷- ساق، سقا، ساقه
۷۸- شر، شه، ریش، ریه، شهر، شیر، ریشه، شهیر، شیره، شهری
۷۹- شب، به، شیب، بیشه، شبیه
۸۰- رفت، ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
۸۱- نار، ارگ، اگر، رنگ، انگ، گران، نگار
۸۲- دهم، شمد، شهد، مهد، مشهد
۸۳- قله، قول، قوه، هلو، قلوه
۸۴- حمل، ملی، میل، محل، حلیم، محلی، لحیم، ملیح
۸۵- ابر، بار، بنا، ران، ربا، ناب، انبر، برنا
۸۶- نا، نخ، خان، نان، ناخن
۸۷- باب، باک، بابک، کباب
۸۸- وجه، هجو، جوجه
۸۹- شنل، لگن، لنگ، شلنگ، گلشن
۹۰- هاگ، هنگ، اهن، گناه، نگاه، ناگه، اهنگ
۹۱- تشک، شیک، کشت، کیش، کشتی
۹۲- فیس، فنی، نفس، نفیس
۹۳- جو، هجو، وجه، گوجه
۹۴- یخ، رخ، خیر، ریا، اخر، اخیر، خیار، اخری
۹۵- شهد، دیه، هدی، شهید
۹۶- زه، کوه، کوزه
۹۷- پل، سی، لپ، سیل، لیس، پلیس
۹۸- اسب، بال، بلا، سال، لباس
۹۹- ده، نخ، نه، دهن، هند، خنده
۱۰۰- پریز، پیرو، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
۱۰۱- اوج، جنی، جین، ناو، نای، واج، وان، جانی، جوان، جویا، ناجی، نجوا، وجین، جوانی
۱۰۲- اکو، نوک، نیک، نیکو، کیان، کانی، یکان، کیوان
۱۰۳- شما، ماش، شنا، شام، نیش، میش، شامی، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
۱۰۴- گرو، اگر، گاو، ارگ، گور، نور، انور، واگن، انگور
۱۰۵- نقلی، قالی، قلیا، لایق، ناقل، نایل، نقال، قلیان
۱۰۶- الو، بوم، بال، بلا، لبو، مبل، ملا، وام، بلوا، مولا، وبال، البوم
۱۰۷- نهی، اهن، ایین، اهنی، اینه، نهایی
۱۰۸- حوض، حوضه، حوضچه
۱۰۹- باغ، چاه، بچه، بها، باغچه
۱۱۰- اردو، یاور، ویدا، ویار، یارو، رویا، ورید، وادی، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
۱۱۱- ازاد، زیاد، ایدز، ایزد، زاید، ازادی
۱۱۲- نیت، تنه، نهی، جهت، نتیجه
۱۱۳- کش، شک، خط، شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
۱۱۴- هوا، ذوق، اهو، قوا، قوه، اذوقه
۱۱۵- اجر، ارج، رام، مار، ارم، امار، مجرا، ماجرا، اجرام
۱۱۶- زیپ، پیاز، پاییز، پیازی
۱۱۷- افت، تاب، فتا، بافت، افات، افتاب
۱۱۸- حرم، رحم، رله، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
۱۱۹- سود، دست، دیو، سوت، سوتی، دستی، دوست، دوستی
۱۲۰- امن، بام، بنا، بها، ماه، ناب، نام، نما، هما، انبه، امنه، بهمن، منها، نامه، بهنام
۱۲۱- پرتو، پستو، پوست، ترسو، پرستو، پوستر
۱۲۲- دامن، زمان، مزدا، نماد، نماز، نامزد
۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمد، وسع، عمود، مدعو، موعد، مسعود
۱۲۴- ادا، زهد، زاهد، ازاد، زاده، ازاده
۱۲۵- ریش، شرم، شمش، شیر، یشم، شمشیر
۱۲۶- دست، مست، سمع، سمت، ستم، سعد، متد، مدت، مستعد
۱۲۷- اپل، پاپ، تاپ، تپل، لات، اتل، پالت، لپتاپ
۱۲۸- تمنا، توان، متان، متون، ناتو، وانت، تومان، مانتو
۱۲۹- طاس، وسط، واسط، طاووس
۱۳۰- اسیر، ساری، سایر، سیار، گاری، گریس، گیرا، یاسر، سیگار
۱۳۱- غنی، گیم، منگ، مین، یمن، مغنی، غمگین
۱۳۲- جرز، جری، جزر، جیر، رجز، زره، زجر، زجه، زهر، هجر، جیره، زیره، هجری، جزیره
۱۳۳- فکر، کار، کفر، اراک، کافر، کفار، افکار
۱۳۴- ارگ، اگر، افرا، گاف، افگار
۱۳۵- ابری، اریب، باری، بایر، بیات، تایر، تیبا، باتری
۱۳۶- الو، اول، راش، روش، رول، شال، شور، وال، روال، شورا، لارو، لواش، واشر، شلوار
۱۳۷- تشنه، توشه، شهوت، نوشت، نوشته
۱۳۸- دافع، دفاع، معاد، معاف، مفاد، مدافع
۱۳۹- اهم، جام، مهم، هجا، جامه، مهام، مهاجم
۱۴۰- ترش، ترم، تیر، تیم، رشت، متر، مشت، ترشی، رشتی، مشتی، مشتری
۱۴۱- ایده، دانه، دایه، دنیا، دهان، نهاد، هادی، ناهید، ادینه، اینده
۱۴۲- کاهن، کاهی، کیان، کینه، اکنه، کنایه، کیهان
۱۴۳- ریگ، کیف، گری، فکری، کفری، کیفر، کفگیر
۱۴۴- رس، سر، سس، سه، سرسره
۱۴۵- اوا، پرو، اپرا، پروا، اوار، پارو، پاور، اروپا
۱۴۶- پتو، توپ، ننو، نپتون
۱۴۷- اوره، هوار، اهار، اوار، اواره، اهورا
۱۴۸- کام، کما، کژی، ماژیک
۱۴۹- اکو، پاک، پوک، کاپ، کاو، کوژ، اوپک، پژواک
۱۵۰- من، مو، نم، نو، ون، موم، ننو، نون، ممنون
۱۵۱- سان، سنا، نان، نسا، اسان، انسان
۱۵۲- جاری، جانی، رایج، ناجی، نجار، ارنج، انجیر، جریان
۱۵۳- افق، خان، فاق، فنا، ناف، نفخ، نفاق، خفقان
۱۵۴- اطلس، باطل، بساط، طالب، طلاب، طبال، لباس، اسطبل
۱۵۵- حنا، حوا، حیا، ناو، نای، نوا، وان، وحی، حاوی، حیوان، نواحی
۱۵۶- فرد، دیر، رشد، شرف، فرش، فیش، ردیف، رشید، شریف، فرید، فرشید
۱۵۷- زه، له، هل، زلزله
۱۵۸- ابری، اخری، اخیر، اریب، باری، بایر، بخار، برخی، خراب، خیار، بخاری
۱۵۹- صاف، صنف، فنا، نصف، اصناف، انصاف، ناصاف
۱۶۰- ایا، الی، ایل، لات، یال، اتل، اتی، ایت، الات، ایات، ایلات، ایالت
۱۶۱- انگل، گالن، گران، لنگر، نگار، گلنار، نارگل
۱۶۲- این، حنا، حیا، رای، نیا، حیران، ریحان
۱۶۳- بارم، درام، دمار، مادر، مراد، مبرا، مدار، مدبر، مربا، مرداب
۱۶۴- چال، چای، خال، خیل، خالی، خیال، یخچال
۱۶۵- پره، پنج، پهن، رنج، رهن، نهر، هجر، هنر، پنجه، پنجره
۱۶۶- خالی، خیال، خیلی، لایی، خیالی
۱۶۷- ترک، ترن، تور، رکن، کور، نرو، نکو، نور، نوک، وتر، تنور، نوکر، کنتور
۱۶۸- زاد، زهد، گاز، گدا، هاگ، زاده، زاهد، گدازه
۱۶۹- ایل، زال، گلی، لیگ، لیز، ازلی، زگیل، ازگیل
۱۷۰- ترس، ترن، سنت، سنن، ننر، رستن، نسترن
۱۷۱- اتو، تقوی، قوا، قوت، قوی، وقت، اتی، ایت، وقتی، یاقوت
۱۷۲- تنگ، انگ، شنا، شان، گشت، نشا، نشت، اتش، گشتن، انگشت
۱۷۳- امت، اتم، بام، مات، ماه، مته، بهت، همت، ابهت، تابه، تباه، همتا، مهتاب
۱۷۴- تاج، جان، جنت، جنی، نیت، جانی، ناجی، نجات، نیات، جنایت، نتایج
۱۷۵- حیا، رای، ریا، طرح، طیر، حیاط، طراح، طراحی
۱۷۶- بچه، بره، بهت، تبر، چتر، چرب، چرت، تره، ترب، بهتر، رتبه، تربچه
۱۷۷- ادا، اسد، تاس، داس، دست، ستاد، سادات، استاد
۱۷۸- جگن، جنگ، گنج، جنگجو
۱۷۹- ابا، ابد، ادب، باد، دام، دما، اباد، اداب، بادام
۱۸۰- شکل، شوک، کشک، کشو، کلک، کوک، کول، شکلک، کشکول
۱۸۱- سل، سم، لم، مس، مل، لمس، ملس، ملل، مسلسل
۱۸۲- اولی، بلوا، لابی، والی، وبال، ویلا، یابو، لوبیا
۱۸۳- الف، فال، لاف، لال، فلفل، لفاف، فلافل
۱۸۴- رومی، منور، منیر، مینو، نرمی، نمور، نیرو، ورنی، نیمرو
۱۸۵- ارس، سار، ساس، سراسر، سرسرا
۱۸۶- اولی، نایل، والی، اولین، لیوان، وانیل، ویلان
۱۸۷- دین، صید، نیل، صندل، صندلی
۱۸۸- انور، رانش، روان، روشن، شنوا، شورا، نارو، ناشر، نوار، واشر، شناور
۱۸۹- تارک، تکرر، راکت، کاتر، کارت، کرات، تکرار
۱۹۰- پاتک، پارک، پاکت، پارکت
۱۹۱- ابی، باج، جیب، عاج، عبا، عجب، عیب، عجیب، ابجی، عجایب
۱۹۲- جاز، جزا، هجا، هیز، جایز، جهاز، جایزه
۱۹۳- رگه، رنگ، رهن، سنگ، گره، نهر، هنر، هنگ، سرنگ، نرگس، سرهنگ، گرسنه
۱۹۴- بارز، بساز، بسزا، سراب، سزار، بازرس، سرباز
۱۹۵- اخرا، بخار، خارا، خراب، اخبار
۱۹۶- اپن، پشه، پهن، شان، شاه، پناه، پهنا، شانه، پاشنه
۱۹۷- تراس، ترسا، راست، ستار، راسته، ستاره
۱۹۸- قوز، زین، قوی، وزن، یوز، قوزی، وزین، قزوین
۱۹۹- تنها، رانت، نهار، ترانه
۲۰۰- بلاگ، گلاب، لابی، گلابی
۲۰۱- سمن، سمی، سیم، مسن، مین، نیم، یمن، سمین، سینی، نسیم، سیمین
۲۰۲- دفن، دهن، دون، نود، نوه، هدف، هند، هود، هندو، هدفون
۲۰۳- موز، میز، یوز، یوم، مویز، موزیک
۲۰۴- خطی، خیط، خاطی، خیاط، خیاطی
۲۰۵- شین، نشر، نیش، شیرین
۲۰۶- کایت، ماکت، متکا، متکی، یکتا، ماتیک
۲۰۷- پری، پلو، پیر، ریل، ولی، پیرو، پلیور
۲۰۸- انگ، چال، چنگ، لگن، لنگ، انگل، چگال، چنگال
۲۰۹- قاب، قبا، باب، شباب، بشقاب
۲۱۰- اجر، ارج، جار، ارنج، نجار، نارنج
۲۱۱- اکو، چاک، کاک، کاو، کوک، کوچک، کوکا، چکاوک
۲۱۲- سکون، کوسن، نورس، کنسرو
۲۱۳- پتو، پیت، تیپ، یون، تیوپ، پوتین
۲۱۴- الک، اهل، کال، کاه، کله، گله، لاک، لکه، اهک، کلاه، هلاک، کاهگل
۲۱۵- بانو، صواب، نصاب، نواب، صابون
۲۱۶- گونی، گویا، واگن، یگان، یوگا، اونگ، گونیا
۲۱۷- راسو، رسوا، سوار، روستا
۲۱۸- اشل، اغل، شال، شغل، شاغل، شغال، اشغال
۲۱۹- ریواس، سواری، وارسی، واریس
۲۲۰- انگ، منگ، گمان، مژگان
۲۲۱- عارف، عرفا، نافع، عرفان
۲۲۲- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
۲۲۳- قند، نان، نقد، قناد، نقاد، ناقد، قندان
۲۲۴- تشکل، تلاش، کاشت، کلاش، شکلات
۲۲۵- نیش، شنا، نشا، ناشی، نشاط، شیطان
۲۲۶- کاوش، کوشا، لواش، وکلا، لواشک
۲۲۷- شکوه، شوکه، شکوفه
۲۲۸- گسل، گلی، گیس، یاس، لیگ، سیال، گسیل، گیلاس
۲۲۹- برادر، دربار، بردار
۲۳۰- الگو، والد، ولاد، گودال
۲۳۱- شانه، شاهی، ناشی، ناهی، شاهین
۲۳۲- خشت، دخت، دشت، شدت، شهد، تشهد، خدشه، شهدخت
۲۳۳- عادت، عادل، تعادل، عدالت
۲۳۴- کیف، یکی، کیفی، فیزیک
۲۳۵- اخم، خام، خشم، خوش، شاخ، شام، شخم، موش، اخمو، خاموش
۲۳۶- تهی، تیز، جهت، زجه، هیز، تجزیه، تجهیز
۲۳۷- اباد، اداب، ادعا، عابد، ابداع، ابعاد
۲۳۸- پارو، پروا، زوار، ارزو، پرواز
۲۳۹- شاکی، شکیب، کاشی، ابکی، ابیک، شکیبا
۲۴۰- حلول، محلل، محول، محلول
۲۴۱- بهتر، رتبه، هجرت، تجربه
۲۴۲- تایر، ریتم، میرا، تیمار، میترا، تایمر
۲۴۳- اتود، دوات، کاتد، کادو، کودتا
۲۴۴- تاپ، پتو، تپق، توپ، قوت، وقت، پاتوق
۲۴۵- بنه، نبش، بنفش، شنبه، بنفشه
۲۴۶- بارم، رکاب، اکرم، مبرا، مربا، مکار، مرکب، مبارک
۲۴۷- پشیز، پیاز، زایش، اشپز، اشپزی
۲۴۸- خنس، خون، سخن، سنگ، سوگ، سخنگو
۲۴۹- چرم، مهر، هرم، مور، ورم، وهم، مورچه
۲۵۰- ترک، ترن، رکن، لنت، لکنت، کنترل
۲۵۱- تهوع، ستوه، وسعت، توسعه
۲۵۲- تصور، رویت، صورت، وصیت، تصویر، صورتی
۲۵۳- تاک، حیا، کیا، حاکی، حیات، کایت، یکتا، حکایت
۲۵۴- تشخص، خشتی، شخیص، شخصی، تشخیص، شخصیت
۲۵۵- دید، دیه، هدی، پدید، پدیده
۲۵۶- اجنه، جانی، جهان، ناجی، هیجان
۲۵۷- املت، تعلم، عالم، عامل، علامت، متعال
۲۵۸- سطل، سنت، تسلط، سلطنت
۲۵۹- رکوع، عروس، کورس، عروسک
۲۶۰- اهرم، شمار، ماشه، ماهر، مهار، هاشم، ارشه، شماره
۲۶۱- رفاه، زهرا، فراز، هزار، زرافه
۲۶۲- خمره، خمیر، خیمه، مریخ، خمیره
۲۶۳- بغل، بیت، بیل، تیغ، غیب، لغت، بغلی، بلیت، غیبت، تبلیغ
۲۶۴- اسان، امان، اسمان، سامان
۲۶۵- درک، دره، دکه، رشد، شکر، شهد، کره، درکه، شهرک، درشکه
۲۶۶- روان، کاور، کنار، نارو، نوار، نوکر، کوران، راکون
۲۶۷- ساس، تاس، سست، ایست، سستی، سیاست
۲۶۸- دعا، عدد، تعدد، عادت، تعداد
۲۶۹- ترسو، رسول، رولت، لوستر
۲۷۰- تلخ، تلف، لخت، لخم، مفت، ملخ، تخلف، مختل، متخلف، مختلف
۲۷۱- بلوا، تاول، وبال، تابلو
۲۷۲- بوس، بوم، حبس، سبو، محب، محو، محبوس، محسوب
۲۷۳- عاقل، قلعه، علاقه
۲۷۴- دوک، دیو، کدو، کود، کوک، کیک، یدک، کودک، کوکی، کودکی
۲۷۵- رسم، سرم، گرم، مرگ، مگس، مسگر، سرگرم
۲۷۶- قوا، چاق، روا، قوچ، ورق، چاقو، قارچ، وقار
۲۷۷- قتل، قلم، لنت، ملت، متن، منت، نقل، منقل، منتقل
۲۷۸- ارگ، انگ، ژانر، گران، نگار، ارژنگ
۲۷۹- تازی، تراز، تیزر، زاری، زیارت
۲۸۰- اتی، پیت، تاپ، تپل، اتل، پالت، تایپ، پاتیل
۲۸۱- ببر، چرب، چسب، سبب، سرب، برچسب
۲۸۲- پره، پرو، پور، رژه، پوره، پروژه
۲۸۳- پرز، پری، پیر، زیپ، زین، پنیر، رزین، زرین، پیرزن
۲۸۴- باطل، بالا، طالب، طبال، ابطال
۲۸۵- سمین، سیما، مینا، نامی، نسیم، سیمان، سینما، یاسمن
۲۸۶- شیار، گاری، گیرا، گرایش
۲۸۷- درهم، سرمد، سرمه، مدرس، همسر، مدرسه
۲۸۸- پست، پیچ، پستی، پیست، چیپس، پستچی
۲۸۹- اتر، تار، ترش، تشر، تیر، راش، شتر، اتش، ارتش، اشتی، ترشی، ارتشی
۲۹۰- اختر، تراس، راسخ، ساخت، ستار، اخرت، خسارت، استخر
۲۹۱- اسیر، افسر، سیار، سفیر، یاسر، سایر، فارسی
۲۹۲- اذر، رخش، شاخ، خراش، ذرخش، اذرخش
۲۹۳- اسب، اکو، باک، سبک، سبو، سکو، بوکس، کاسب، واکس، کابوس
۲۹۴- اختر، خیار، ریخت، تاخیر، تاریخ، خیرات
۲۹۵- بعد، بیت، بید، عید، عیب، بعید، تعدی، تبعید
۲۹۶- تیغ، تهی، تیغه، تغذیه
۲۹۷- ازار، بارز، ابراز، بازار، ابزار
۲۹۸- امال، مانا، لاما، امان، المان
۲۹۹- بنا، ناب، ارا، ابان، انار، انبر، برنا، انبار، باران
۳۰۰- عطا، ناو، نوع، وطن، طاعون
۳۰۱- ترن، تره، رهن، نهر، هار، هنر، اهن، رانت، نهار، ترانه، تهران
۳۰۲- نسبت، بیست، تنیس، سنتی، نسبی، بستنی
۳۰۳- اتو، قوا، قوت، وقت، قضات، قضاوت
۳۰۴- رواج، نوار، نجار، نجوا، وراج، ارنج، ناجور، جانور
۳۰۵- خزه، دهن، زهد، نزد، هند، خنده، زنده، خزنده
۳۰۶- ایده، پایه، پیدا، دایه، هادی، پیاده
۳۰۷- پلک، پلو، پوک، کوی، پولک، کولی، وکیل، پولکی
۳۰۸- انگل، گالن، لادن، الدنگ، گلدان
۳۰۹- اکرم، رمان، کنار، کمان، مکار، کرمان
۳۱۰- پدر، پند، پهن، دره، رند، هدر، پرده، رنده، نرده، پرنده
۳۱۱- الک، بال، کال، لاک، ناب، بانک، کابل، کلان، بالکن
۳۱۲- راه، شاه، شهر، ارشه، شراره
۳۱۳- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، فدا، تصادف
۳۱۴- امور، راسو، رسوا، رسوم، سرما، سمور، سماور
۳۱۵- بره، ریه، غرب، غره، غیب، غیر، غریب، غریبه
۳۱۶- دانه، دهان، نهاد، هاون، نواده، اندوه
۳۱۷- خاص، شاخ، شخص، شاخص، اشخاص
۳۱۸- اصل، حال، صلح، حاصل، صالح، صلاح، اصلاح
۳۱۹- الگو، انگل، گالن، واگن، اونگ، النگو
۳۲۰- تنی، تیم، ضمن، متن، میت، منت، مین، نیت، نیم، یمن، متین، تضمین
۳۲۱- عضو، عوض، وضع، تعویض، وضعیت، عضویت
۳۲۲- راسو، رسوا، سوار، واسط، ساطور، ارسطو
۳۲۳- بانو، بلوا، وبال، بالون
۳۲۴- بانک، کمان، کنام، مکان، بانمک
۳۲۵- بدن، بند، دبه، هند، بدنه، بنده، دنبه، بددهن
۳۲۶- راهب، ارده، باده، برده، بهار، بهادر، بهدار، براده
۳۲۷- قیم، نطق، یمن، منطق، مقنی، منطقی
۳۲۸- ابدی، ادبی، ادیب، بیان، بینا، دیبا، نایب، بنیاد
۳۲۹- پاتک، پاکت، پاکی، تایپ، تیپا، کایت، یکتا، اپتیک
۳۳۰- باقی، بقال، قالب، قالی، قبیل، قلاب، قلیا، لابی، لایق، قبایل، قلابی، بقالی
۳۳۱- ارشد، شگرد، گارد، گردش، گشاد، شاگرد
۳۳۲- رشوه، شوره، شوهر، مشهور
۳۳۳- درو، گرد، گرو، لرد، لگد، گود، رودل، گردو، لودر، ولگرد
۳۳۴- ترسو، تنور، توسن، ستون، نورس، وسترن، سنتور
۳۳۵- اهلی، اولی، لایه، هالو، ویلا، واهی، یاوه، الویه، اولیه، هیولا
۳۳۶- خاور، خروس، خسرو، راسخ، رسوخ، سوار، اخور، سوراخ
۳۳۷- تریل، تیره، تیله، رتیل، لیته، هیتلر
۳۳۸- لیمو، میله، میوه، هلیوم، ولیمه
۳۳۹- اذن، نای، ذهن، اهن، اذین، اهنی، ذهنی، هذیان
۳۴۰- ترم، تور، متر، وتر، وتو، ورم، تورم، مترو، مروت، موتور
۳۴۱- شنوا، شیون، شیوا، یواش، نیوشا، اویشن
۳۴۲- رنگ، ریگ، ننر، ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ
۳۴۳- رسمی، سوری، مرسی، مسری، مسیر، موسی، میسر، موسیر
۳۴۴- شهید، مشهد، مهدی، مشهدی، مهشید
۳۴۵- جشن، کنج، کنش، جنگ، گنج، گنجشک
۳۴۶- جارو، جوار، جوهر، رواج، هاجر، هوار، وراج، جواهر
۳۴۷- شنل، گلو، گول، لنگ، نوش، شگون، شنگول، گلنوش
۳۴۸- گز، نی، زن، زنگ، زین، نهی، نیز، هیز، زنگی، نیزه، گزینه
۳۴۹- الکی، رالی، ریال، کاری، کرال، لاکی، کالری
۳۵۰- برکت، تبرک، تکبر، تیرک، کبیر، کتبی، تبریک، ترکیب، تکبیر، کبریت
۳۵۱- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، کپل، کول، سلوک، پولک، لوکس، کپسول
۳۵۲- قدی، قید، قیل، نقل، نیل، نقلی، قندیل
۳۵۳- رفو، روی، فرو، گور، گرو، گوی، فوری، ویفر، فیگور
۳۵۴- اتو، اوت، توت، لات، تتو، تاول، تلاوت، توالت
۳۵۵- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
۳۵۶- اتم، امت، امن، ضمن، مات، منت، تمنا، ضامن، متان، ضمانت
۳۵۷- صدا، صدق، قصد، صادق، قاصد، قاصدک
۳۵۸- پرو، پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، ریشو، یورش، شیپور
۳۵۹- دوا، دوش، شاه، هوا، هود، اهو، اشهد، شاهد، شهود، شواهد
۳۶۰- ارز، ازن، راز، ناز، نشر، ارزش، ارزن، ناشر، رانش، شنزار
۳۶۱- ریه، سطر، سیر، طیر، هرس، ریسه، سیطره
۳۶۲- تیم، ستم، میت، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
۳۶۳- اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
۳۶۴- زمان، منزه، منها، نامه، نماز، امنه، زمانه
۳۶۵- رشک، شیک، شیر، زرشک، زرکش، زیرک، شریک، زرشکی
۳۶۶- اسیر، ایست، راست، تایر، سایر، تراس، سیرت، سیار، ریاست، سرایت
۳۶۷- ابرو، انبر، باور، بران، برنا، نوبر، بوران، روبان
۳۶۸- درنا، دریا، دنیا، دیار، نادر، دایر، راند، دینار
۳۶۹- تکه، تهی، کته، هتک، هدی، یدک، یکه، تکدی، تکیه، تیکه، تکیده، دیکته
۳۷۰- دلار، دلبر، بلاد، دالبر، دلربا
۳۷۱- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
۳۷۲- مهد، میخ، خدمه، خیمه، دخمه، خمیده
۳۷۳- خشن، خون، شوخ، شنود، نخود، خشنود
۳۷۴- ازن، خان، خزه، ناز، خازن، خانه، خزان، خزانه
۳۷۵- خرم، خمر، خمس، گرم، رسم، مگس، مسگر، خرمگس
۳۷۶- حکم، محک، محو، موت، تحکم، حکمت، موکت، حکومت
۳۷۷- تحیر، ترقی، حریق، حقیر، حیرت، قرتی، تحقیر
۳۷۸- غربی، رغبت، غربت، غریب، غیرت، غیبت، ترغیب، غربتی
۳۷۹- تاج، جام، حجت، حجم، حاتم، حاجت، حجامت، محتاج
۳۸۰- پوچ، چاپ، پانچ، اوپن، نوپا، چوپان
۳۸۱- اپرا، پارچ، اچار، چاپار
۳۸۲- اجل، ازل، جاز، جزا، جلا، زاج، زال، لزج، یال، جایز، اجیل، جالیز
۳۸۳- تماس، حاتم، ماست، ساحت، تمساح، مساحت
۳۸۴- توقف، وقتی، توفیق، توقیف
۳۸۵- بخت، بیت، بیخ، خوی، خوبی، توبیخ
۳۸۶- جمع، جنم، عجم، عمو، منع، نوع، موج، نجوم، معوج، معجون
۳۸۷- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچه
۳۸۸- ادب، اشک، باک، کبد، ابکش، بادکش
۳۸۹- اثر، ارث، ریا، ثریا، یارا، اثار، اریا، ایثار
۳۹۰- اخت، تاب، ثبت، ثابت، ثبات، خباثت
۳۹۱- حول، صلح، صله، لهو، لوح، هلو، وصل، حوله، وصله، حوصله
۳۹۲- ژانر، ژیان، اژیر، انرژی
۳۹۳- توان، ناتو، نبات، نبوت، نوبت، وانت، باتون، تناوب
۳۹۴- عاق، قوی، عایق، واقع، وقایع، واقعی
۳۹۵- درون، دوره، رنده، روده، نرده، روند، رونده، وردنه
۳۹۶- امال، سالم، سلام، لاما، اسلام، امسال، الماس
۳۹۷- خاطر، خراط، طاهر، اهرم، خامه، خرما، خمار، خمره، ماهر، مهار، خاطره، مخاطره
۳۹۸- فایل، فیلم، مالی، مایل، ایمیل، فامیل، فامیلی
۳۹۹- بیمار، ربایش، مباشر، ابریشم، بیشمار
۴۰۰- ترجمه، تهاجم، مهاجر، مهارت، مهاجرت
۴۰۱- اماکن، امانی، امکان، ایمان، ناکام، ماکیان
۴۰۲- اساس، سکان، اسان، اسانس، اسکان، ساسان، سکانس، اسکناس
۴۰۳- باند، زبان، بناب، بادبزن، بندباز
۴۰۴- پشتی، ترشی، شریف، شیفت، تشریف، پیشرفت
۴۰۵- اندک، بانک، دکان، اکبند، بادکنک
۴۰۶- شمع، شوق، شوم، عشق، عمق، قشو، مشوق، موقع، معوق، معشوق، معشوقه
۴۰۷- پویا، نوپا، پیانو، پاپیون
۴۰۸- شامل، شمال، لامپ، لواش، پوشال، شامپو، امپول، پشمالو
۴۰۹- تیتر، درست، دستی، رسید، سیرت، تدریس، تردست، تردستی
۴۱۰- جانی، جنین، نشان، ناجی، ناشی، نشانی، جانشین
۴۱۱- تخیل، تقلا، قاتل، خیال، خلقت، خلاق، خالی، خالق، قالی، لایق، اقلیت، تلاقی، خلایق، لیاقت، خلاقیت
۴۱۲- بخش، شاخ، شفا، فاش، بخشش، بشاش، خفاش، ابشش، خشاب، شفابخش
۴۱۳- تیم، میت، تیمم، یتیم، تصمیم، صمیمی، صمیمیت
۴۱۴- تفکر، کارت، کاتر، کافر، کاور، کفتر، کوفت، اورکت، تکاور، کافور، کفتار، فاکتور
۴۱۵- پاره، پارو، پروا، پناه، پهنا، پوره، پونه، روان، نهار، هاون، روانه، پهناور، پروانه
۴۱۶- افسر، فارس، ساکن، کرفس، نارس، اسکن، کفران، فرکانس
۴۱۷- چاق، مال، قلق، ماچ، قلم، چماق، چلاق، قلچماق
۴۱۸- ریسک، سیرک، کرسی، کسری، مسری، رسمی، کمیسر، کریسمس
۴۱۹- اریب، بانگ، بیان، بینا، گاری، نایب، یگان، بریان، گرانی، گریان، ابگیر، گریبان
۴۲۰- تنگ، گوی، نیت، یون، گونی، گیتی، گیوتین
۴۲۱- بلیت، بیات، تنبل، لابی، لبنی، نبات، بالین، لاتین، نیابت، لبنیات
۴۲۲- پری، پیچ، پیر، چای، چرم، مار، چاپ، امپر، میرا، پرچم، پیام، مارپیچ
۴۲۳- برگ، بره، رگه، گره، مرگ، مهر، هرم، برگه، رهبر، گربه، همبرگر
۴۲۴- سایه، سهام، سیاه، سیما، سهیم، ماهی، مایه، مهیا، سهمیه، همسایه
۴۲۵- سینی، نسیم، میان، ایین، سیمان، یاسین، یاسمن، سیمین، یاسمین
۴۲۶- ابان، ساتن، نسبت، استان، تابان، بستان، تناسب، ابستن، انتساب، باستان
۴۲۷- املت، تحمل، حالت، حامل، حمال، محال، امال، مالت، حملات، احتمال
۴۲۸- خامه، خیام، خیمه، زخمی، هیزم، خمیازه
۴۲۹- درنا، دانگ، دایر، درنگ، دریا، گران، گردن، گارد، گردان، اردنگی
۴۳۰- اواز، زانو، زمان، نماز، نازا، ازمون، امازون
۴۳۱- راوی، رزمی، روزی، زیور، رویا، مزار، مویز، وزیر، ویار، ویزا، ارزو، اویز، امروز، موازی، میرزا، واریز، امروزی
۴۳۲- عیان، عناب، عصبی، عاصی، نصیب، نایب، صنایع، عصیان، عصبانی
۴۳۳- بال، بلا، فال، فضا، فضل، لاف، بالا، فاضل، الفبا، فاضلاب
۴۳۴- راسو، رسوا، اسوه، هراس، سوره، ساطور، واسطه، اسطوره
۴۳۵- بطن، ناب، ضبط، بنا، نبض، باطن، ضابط، طناب، انضباط
۴۳۶- رمان، طاهر، منها، منظر، مظهر، ناظر، ناظم، نظام، نمره، رهنما، منظره، نظاره، مناظر، مناظره
۴۳۷- بیل، عیب، نعل، علنی، عینک، نعلبکی
۴۳۸- اغما، انار، غران، امار، ارام، ارمان، ارمغان
۴۳۹- تراس، راست، ستار، سرما، مفسر، سفارت، مسافت، مسافر، مسافرت، اتمسفر
۴۴۰- ذهن، ذوق، قوه، وزن، قوز، نوه، وزنه، ذوزنقه
۴۴۱- استیل، اسکلت، اسکیت، کسالت، کاستی، تاکسی، کلیسا، لاستیک
۴۴۲- تلاش، شاکی، شلیک، شکیل، کایت، کشتی، اشتی، تشکیل، شکایت، شیلات، شکلاتی
۴۴۳- تاس، خیس، سخت، تخس، سیخ، گیس، ساخت، سختی، خستگی، گستاخ، ساختگی، گستاخی
۴۴۴- جاه، گیج، هجا، گیاه، اگهی، گیجگاه
۴۴۵- ارگ، بام، برگ، گام، مرگ، بارم، گرما، مبرا، مربا، گرامر، رگبار، مرگبار
۴۴۶- تسلط، طلسم، لیست، مستی، مسلط، مسیل، تسلیم، مستطیل
۴۴۷- اسم، سال، لمس، نام، مسن، نسل، مسلم، سلام، سالن، سالم، مماس، مسلمان
۴۴۸- قامت، توقف، متفق، مقوا، وفات، موقت، موفق، توافق، مافوق، متوقف، موافق، موافقت
۴۴۹- خروش، خورش، شوید، شوخی، رشید، دوری، درویش، خورشید
۴۵۰- اریب، رباب، بایر، باربر، برابر، بربری، باربری، برابری
۴۵۱- بازی، بارز، بزرگ، زیبا، گراز، گریز، ابزی، ابگیر، بیزار، بازیگر
۴۵۲- بینا، ادیب، بیان، دنیا، ژیان، نژاد، بنیاد، دژبان، دژبانی
۴۵۳- اجری، اجیر، اخیر، جاری، خارج، خراج، خرجی، خیار، رایج، اخراج، خارجی، اخراجی
۴۵۴- سماور، سرسام، سمسار، سوسمار
۴۵۵- تاب، ثبت، باب، بابت، ثابت، ثبات، اثبات، باثبات
۴۵۶- جدار، جوار، جارو، اردو، داور، دارو، گارد، گردو، وارد، وراج، جگوار، جادوگر
۴۵۷- چاه، ماه، هما، چای، هیچ، مایه، مهیا، ماهیچه
۴۵۸- خطیر، خمیر، مورخ، وخیم، مریخ، مخروط، خرطوم، مخروطی
۴۵۹- کام، کاه، محک، مهم، حکم، اهک، حاکم، حمام، محکم، محکمه، محاکمه
۴۶۰- تاول، افول، سفال، سوال، فلوت، وفات، سولفات، فوتسال
۴۶۱- اپرا، پارس، دارا، سارا، ادرس، پارسا، سراپا، پاسدار
۴۶۲- ایست، پالت، پستی، پلیس، پیست، لیست، استیل، پاتیل، پاستل، پاستیل
۴۶۳- اتاق، بقال، تقبل، تقلا، تقلب، قالب، قلاب، قبال، اقبال، تالاب، تقابل، باتلاق
۴۶۴- زنگ، گله، گلو، لگن، هلو، گوزن، گونه، لنگه، لوزه، نزول، وزنه، زنگوله
۴۶۵- بته، برج، بهت، تبر، ترس، تره، جبر، بستر، بسته، رتبه، هجرت، تجربه، برجسته
۴۶۶- ابله، اغلب، باله، زاغه، زغال، غالب، غزال، زباله، غزاله، بزغاله
۴۶۷- ژست، پری، پیت، تیپ، سپر، سیر، سپری، سیرت، سرتیپ، پرستیژ
۴۶۸- شانه، شکاک، کاهش، کاهن، اکنه، اشکنه، کنکاش، کهکشان
۴۶۹- اره، رهن، صرع، عار، عصا، عصر، هنر، عرصه، نعره، عنصر، عصاره، عصرانه
۴۷۰- ارتش، شاعر، شعار، مرتع، عمارت، مرتعش، معاشرت
۴۷۱- دفن، سند، سنگ، سود، سوگ، گود، نفس، نود، سوگند، گوسفند
۴۷۲- برهان، بهرام، رهنما، مبرهن، مناره، برنامه، مهربان
۴۷۳- ریشه، شهره، شیره، مهره، شهریه، شیهه، مهریه، همیشه، همشیره، همشهری
۴۷۴- تارا، ترکه، راکت، کاتر، کارت، اکراه، هکتار، کاراته
۴۷۵- قاره، اهرم، قرمه، قمار، قهار، نقره، منقار، قهرمان
۴۷۶- اسکی، سویا، ماسک، واکس، ماکسی، مساوی، مسواک، اسکیمو
۴۷۷- ابهت، بهشت، تابش، تابه، تباه، شتاب، شهاب، شباهت، تشابه، اشتباه
۴۷۸- تانک، ترکش، تشکر، شرکت، شکار، کتان، ناشر، شراکت، کارتن، تانکر، کشتار، تراکنش
۴۷۹- باتری، باریک، تاریک، تبریک، ترکیب، تکبیر، کتابی، کبریت، کتیرا، باکتری، کاربیت
۴۸۰- تمنا، زمان، ساتن، ماست، نماز، زمستان
۴۸۱- داس، یاس، اسید، اسیا، سفید، فاسد، فساد، افساید
۴۸۲- بدل، بند، بلد، گند، گود، لبو، لگد، بلند، گنبد، لوند، بلوند، گوبلن، بلندگو، گلوبند
۴۸۳- داوری، دیدار، دیوار، رادیو، روادید، رویداد
۴۸۴- شهود، شهید، شوید، شیوه، یهود، دوشیزه
۴۸۵- استاد، استان، سادات، اسناد، استناد، داستان
۴۸۶- سیم، قسم، سمی، قوس، قوم، قوی، قیم، قیسی، مقوی، موسیقی
۴۸۷- بازی، زبان، زمین، زیان، مانی، نازی، نیاز، مبانی، مابین، میزان، انزیم، میزبان
۴۸۸- بندر، برین، دبیر، نبرد، نوبر، نوید، نیرو، بیرون، دوربین
۴۸۹- انتیک، تبانی، کابین، کتابی، نیابت، کابینت
۴۹۰- بازرس، بیزار، سرباز، سیراب، بازرسی، سربازی
۴۹۱- افت، صاف، صدا، صدف، صفت، یاد، صید، صافی، صیاد، تصادف، تصادفی
۴۹۲- بادی، ایاب، ادیب، ادبی، دیبا، اداب، اباد، ابتدا، دیابت، ابیات، ابادی، ادبیات
۴۹۳- قایم، قامت، قاضی، قاتی، قیمت، قیام، قیامت، متقاضی
۴۹۴- درمان، مدارک، نامرد، کارمند
۴۹۵- باله، قبله، لقمه، بقال، قالب، قباله، مقابل، مقاله، ملاقه، مقابله، قابلمه
۴۹۶- جشن، رنج، جیر، شرط، نیش، شرجی، شرطی، شطرنج، شطرنجی
۴۹۷- رانت، گران، ارتش، رانش، نگرش، انگشت، شناگر، نگارش، انگشتر
۴۹۸- پشتی، پیاز، تایپ، زایش، زشتی، اشپز، اشتی، پشیز، پیتزا، تیزپا، اشپزی، پیشتاز
۴۹۹- دام، ادم، یاد، امید، پماد، پیام، پیدا، دایی، دیمی، مادی، اپیدمی، دمپایی
۵۰۰- جوان، رواج، نجار، واگن، اونگ، نجوا، انگور، جانور، جگوار، جنگاور
۵۰۱- پستو، پوست، توکل، سکوت، سلوک، کسوت، لوکس، کپسول، تلسکوپ

جواب بازی کلماتیک

محمد امین اکرمی

۹ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی