نمونه فرم اجاره نامه آموزش پشت نویسی اجاره نامه و تمدید قرارداد

نمونه فرم اجاره نامه آموزش پشت نویسی اجاره نامه و تمدید قرارداد

اگر به زودی مهلت اجاره خانه شما تمام می شود، نیازی به نوشتن یک متن جدید برای قرارداد اجاره نامه نیست، بلکه می توانید با پشت نویسی اجاره نامه قبلی خود اقدام به تمدید فرم اجاره نامه خود کنید. موردی که باید اینجا به آن توجه داشته باشید این است که برای تمدید اجاره نامه خود چه موارد و مفادی تغییر می کنند و کدام ها تغییر نمی کنند.

بطور مثال مواردی که معمولاً اکثر اوقات تغییر می کنند مبلغ اجاره و مدت زمان اجاره می باشد. همچنین مفادی از قرارداد که تغییر نمی کنند؛ بطور مثال رهن، ضرورتی به مشخص شدن ندارند، البته اگر ذکر شود بهتر است چون کار از محکم کاری عیب نمی کند!

در ادامه یک نمونه متن تمدید قراداد اجاره و سپس نمونه فرم اجاره نامه به صورت کامل قرار خواهد گرفت. اگر قصد دارید پشت نویسی اجاره نامه خود را انجام دهید، از متن تمدید قرارداد استفاده کنید و اگر می خواهید خانه ای را برای اولین بار اجاره کنید از فرم اجاره نامه استفاده کنید.

نمونه فرم اجاره نامه,پشت نویسی اجاره نامه,فرم اجاره نامه

نمونه پشت نویسی اجاره نامه و تمدید قرارداد اجاره

نمونه متن تمدید قرار داد اجاره بصورت زیر می تواند باشد :

قرارداد شماره …… در تاریخ ….. مابین خانم/آقا ….. و خانم/آقا …… به مدت …. سال از تاریخ ….. تا تاریخ ….. تمدید می شود. مبلغ پول پیش(ودیعه) این قرارداد اجاره از …… به …. تغییر(افزایش/کاهش) می یابد و مبلغ اجاره بها ماهانه نیز از …… به …… تغییر(افزایش/کاهش) می یابد.

فرم نمونه اجاره نامه منزل آپارتمان مسکونی

ماده اول- طرفین قرارداد و نشانی آنها
اين قرارداد بين شرکت ……………………… به شماره ثبت ………….. اداره ثبت شرکتهای شهر …………… به نمايندگي …………………. به نشاني ……..……………………………… (مطابق با آگهی درج شده روزنامه رسمی شماره ………………) تلفن………………………صندوق پستي ………………. كه در اين قرارداد مؤجر ناميده‌مي‌شود از يك طرف و آقای……………………. فرزند…………… به شماره شناسنامه………….صادره از……………باکد ملی…………………. به نشاني : ………………………………………کد پستی…………………………… تلفن : ……………………..كه در اين قرارداد مستأجر ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد گرديد .
ماده دوم ـ موضوع قرارداد :
موضوع قرارداد عبارت است از اجاره يك باب ساختمان اداري متعلق به مؤجر(غير تجاري) به آدرس………………………………… …………………………….. در طبقه ……واحد ……. وکدپستی ……………….. با كافه منضمات وخدمات آب،برق ، گازو تلفن که موجر با ارائه مدارک اقرار به مالکیت آن نموده است.
ماده سوم ـ مدت قرارداد :
مدت قرارداد از تاريخ………………لغايت ………………. به مدت ………. مي‌باشد ودر صورت تراضي‌طرفين‌قابل تمديد مي باشد.
ماده چهارم – تحویل :
مقرر شد پس از اخذ تضامین در تاریخ …………….عین مستاجره با حضور نمایندگان طرفین تحویل مستاجر شده و صورتجلسه تحویل تنظيم گردد.
ماده پنجم ـ مبلغ قرارداد :
اجاره بها بصورت ماهيانه از قرار…………ريال(…………….)تعيين مي گردد . مبلغ قرارداد در كل مدت قرارداد مبلغ ……………..ريال ( …………….. ) مي باشد .
ماده ششم- شرایط پرداخت :
مقرر شد مستاجر اجاره بها را در فاصله زمانی اول تا چهارم هر ماه شمسی به شماره حساب ………….. بنام موجر در بانک ……………. شعبه………………پرداخت و رسید آنرا به امور مالی موجر تحویل دهد.
ماده هفتم- کسورات قانونی:
پرداخت هرگونه کسورات قانونی مشمول عین مستاجره درمدت اجاره بعهده مستاجر میباشد.
ماده هشتم- تضامین :
مقرر شد هنگام مبادله قرارداد یک فقره چک به مبلغ —————ریال به عنوان ضمانت پرداخت ویک فقره چک به مبلغ ————-ریال بعنوان ضمانت تخلیه از طرف مستاجر صادر و تحویل موجر گردد. پس از انقضای مدت قرارداد و تحویل عین مستاجره به موجر چکهای فوق به مستاجر عودت میگردد.
ماده نهم– تعهدات موجر:
۱-رفع موانع قانونی محتمله در ادارات آب ، برق ؛ گازومانند آن جهت برقراری انشعابات مزبور.
۲- تمديد مدت اجاره با توافق وتراضي طرفين امكان پذير خواهدبود و در سنوات آتی مستاجر حاضر در اولویت است.
۳- تعمیرات اساسی و کلی عین مستاجره مطابق عرف و قانون بعهده موجر است.
ماده دهم ـ تعهدات مستاجر :
۱-هزينه آب ، برق، تلفن ، مصرفي مورد اجاره در مدت مزبور بعهده مستأجر مي باشد .
۲- نگهداري از عين مستأجره وهزينه هاي جزئي وهمچنين مخارجي كه جهت استفاده بهينه لازم باشد بعهده مستأجر خواهد بود.
۳- مستأجر متعهد به جبران خسارات وارده به عين مستأجره مي باشد.
۴- مستأجر مكلف است كه رأس انقضاي مدت مذكور عین مستاجره را تخليه وبه مؤجر تحويل نمايد.
۵-مستأجر هيچگونه مبلغي‌بعنوان سرقفلي‌وحق كسب‌وپيشه‌پرداخت ننموده‌وعندالتخليه‌حق‌ادعاي هيچگونه‌وجهي تحت هيچ عنواني را نخواهدداشت .
۶- تخلف مستأجر از هريك ازمفاد وشروط اين قرارداد موجب خيارفسخ از طرف مؤجر خواهد بود.
ماده یازدهم-حق واگذاري موضوع قرارداد به غير :
مستأجر نمي تواند بدون اجازه كتبي مؤجر كل يا قسمتي از عین مستاجره را مشاعاً يا مفروزاً ، جزئاً ويا كلاً ، ولو به صورت صلح حقوقي ويا وكالت به غير واگذارنمايد.
ماده دوازدهم- تاخیر در پرداخت :
تاخیر در پرداخت هرماه اجاره بها علاوه بر پرداخت اصل آن مشمول جریمه دیرکرد معادل ده درصد اجاره ماهیانه میباشد.درصورتی که سه ماه متوالی اجاره بها پرداخت نگردد پس از انقضای سر رسید سوم موجر حق فسخ قرارداد را دارد وبا اعلام موجر مستاجر مکلف به تخلیه عین مستاجره میباشد.
ماده سیزدهم- حل اختلاف :
هرگونه اختلاف دراجراي اين قرارداد ازطريق مذاكره طرفین یا نمایندگان آنها حل و فصل میگردد ودر غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضي الطرفين حل خواهدگرديد.
طرفین آقای ——–فرزند —-به آدرس———–را که دارای پروانه وکالت به شماره —– میباشد را بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند.
قرارداد حاضر پس از امضای طرفین به امضای داور نیز میرسد.
حق العمل داوری در هر مورد معادل پنجاه درصد اجاره بهای ماهیانه میباشد که به صورت مساوی از طرف موجر و مستاجر پرداخت میگردد.
ماده چهاردهم- فسخ قرارداد :
چنانچه مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید مؤجر حق داردضمن فسخ يكطرفه قرارداد خسارات وارده را از محل مطالبات مستأجر واسناد تضمين یا موارد ومنابع دیگر برداشت نمايد.
ماده پانردهم- فورس ماژور:
درشرايط بروز فورس ماژور و حوادث قهري وغيرمترقبه به صورت زیر عمل میگردد:
– در صورتی که مستاجر قادر به پرداخت اجاره بها نباشد حد اکثر شصت روز پس از بروز حادثه غیر مترقبه بایستی عین مستاجره را تحویل نماید.اجاره بهائ پرداخت نشده جزئ دیون مستاجر است.
– چنانچه به عین مستاجر خسارت کلی وارد شده که امکان استفاده از آن نیست قرارداد منفسخ میگردد.
– چنانچه خسارات وارده به عین مستاجره جزیی باشد ؛ مستاجر بایستی عملیات بازسازی را انجام داده و هزینه مربوطه را از اجاره بهای ماه های آتی کسر نماید وصورت هزینه ها را به موجر به همراه فاکتور ارائه دهد.
– در هر حال در حالت فورس ماژور طرفین میتوانند با تراضی هم قرارداد را فسخ نمایند.
ماده شانزدهم ـ نسخ قرارداد :
اين قرارداد در مورخه ………….و در محل …………………………..منعقد و در ۱۶ماده و در ………. نسخه تهيه و تنظیم و به امضاي طرفين رسيده است که هر كدام از نسخ داراي ارزش يكسان است .
محل امضا مستأجر مؤجر
داور شاهد اول شاهد دوم

فرم اجاره نامه

محمد امین اکرمی

۱۴ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی