لیست قیمت انواع ماهی در بازار تیر ۹۷ ماهی تن، قزل آلا سالمون

لیست قیمت انواع ماهی تیر ۹۷ ماهی تن، قزل آلا سالمون

طبق آخرین بروز رسانی قیمت انواع ماهی در میادین تهران در تیر ماه ۹۷ مطابق شرح مقابل است : البته دقت داشته باشید ممکن است تفاوت مثبت منفی در قیمت ها در مناطق مختلف تهران وجود داشته باشد چراکه این قیمت ها بر اساس نرخ مصوب میادین تهران می باشد.

بطور مثال قیمت ماهی حلوا از ۵۰۰ گرم تا یک کیلوگرم در بازار تهران به قیمت ۲۶٫۵۰۰ تومان بفروش می رسد و ممکن است مقدار کمی نوسان قیمتی در برخی مناطق وجود داشته باشد.

قیمت انواع ماهی پرورشی، ماهی حلوا، ماهی شیر، ماهی پرستو، راشکو، خامه ماهی، ماهی سارم، ماهی سرخو، قیمت ماهی سنگسر طلایی، ماهی شوریده، طوطی ماهی، انواع ماهی کوتر، کفشک، انواع ماهی منجمد و ماهی قزل آلا.

لیست قیمت انواع ماهی,قیمت ماهی تیر 97,جدول قیمت انواع ماهی 97

آخرین بروز رسانی قیمت : شنبه ۱۶ تیر ۹۷ ( ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ )

قیمت مصوب انواع ماهی در میادین تره بار ۹۷

عنوان مصوب
شمال، اردک ماهی  بالای ۷۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
شمال، سفید دریایی  بالای ۹۰۰ گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
شمال، سفید دریایی بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰ ریال
شمال، سفید دریایی  بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
شمال، سوف  بالای ۸۰۰ گرم ۲۶۰,۰۰۰ ریال
شمال، سوف   بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
شمال، سیم ۷۰,۰۰۰ ریال
شمال، کفال  بالای ۹۰۰ گرم ۲۹۰,۰۰۰ ریال
شمال، کفال  بین ۶۰۰تا ۹۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
شمال، کفال  بین ۳۰۰تا ۶۰۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
شمال، کیلکا ۴۰,۰۰۰ ریال
پرورشی آمور کپور علفخوار سفید بالای ۱۵۰۰ گرم ۱۴۰,۰۰۰ ریال
پرورشی آمور کپور علفخوار سفید ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم ۱۳۰,۰۰۰ ریال
پرورشی کپور سرگنده  بیگ هد بالای ۳۰۰۰ گرم ۸۵,۰۰۰ ریال
پرورشی کپورسرگنده  بیگ هد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰ ریال
پرورشی فیتوفاگ  کپور نقره ای، آزاد پرورشی بالای ۱۵۰۰ گرم ۸۵,۰۰۰ ریال
پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی  بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰گرم ۷۵,۰۰۰ ریال
پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم ۶۰,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان   بین ۳۰۰تا ۱۵۰۰گرم ۱۲۵,۰۰۰ ریال
پرورشی کپوربالای۱۵۰۰گرم ۱۲۵,۰۰۰ ریال
پرورشی کپوربین۱۰۰۰تا۱۵۰۰گرم ۱۱۵,۰۰۰ ریال
ماهی شیر   بچه شیر   با سر و دم بین ۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۲۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر   بچه شیر   با سرو دم بین ۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی بیاح   بالای ۲۰۰گرم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی پرستو کمتر از۵۰۰گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی حلوا سیاه  بالای ۱۰۰۰گرم ۲۴۵,۰۰۰ ریال
ماهی حلوا سیاه   بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی راشکو   بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم   ۳۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی راشکو   بالای ۳۰۰۰گرم   ۳۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی خامه ماهی   زیبا  بالای ۳۰۰۰گرم ۹۵,۰۰۰ ریال
ماهی خامه ماهی   زیبا  بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی سارم  بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی سارم  بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم ۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو   بالای ۳۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی سرخو   بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۲۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی سکن با سرودم  بالای ۲۰۰۰گرم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسرطلایی  بالای ۱۰۰۰گرم ۱۹۵,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسر طلایی بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی سنگسر سایر انواع   بالای ۱۰۰۰گرم ۱۴۷,۰۰۰ ریال
ماهی سیباس ۲۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی شانک   بالای ۴۰۰گرم ۱۹۵,۰۰۰ ریال
ماهی شوریده  بالای ۷۰۰گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شوریده   بین ۵۰۰ تا ۷۰۰گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم  بالای۳۰۰۰گرم ۲۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم  بالای۳۰۰۰گرم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی صافی موج دار بلدرچین بالای ۱۰۰۰گرم ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی طوطی ماهی بالای ۱۰۰۰گرم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی عروس بالای ۷۰۰گرم ۱۰۰,۰۰۰ ریال
ماهی قباد بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم  بالای۳۰۰۰گرم ۱۶۵,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سبز با سرودم  بین۰۰۰ ۱تا۳۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم   بالای ۳۰۰۰گرم ۱۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم  بین۱۰۰۰تا۳۰۰۰گرم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی کتو   بالای ۵۰۰گرم ۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفشک   بالای ۱۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفشک   بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰گرم ۱۶۵,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰گرم ۱۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش مقوابین ۵۰۰تا ۱۰۰۰گرم ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم پر  بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم پر  بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی میش شکم خالی  بین ۳۰۰۰تا ۶۰۰۰گرم ۱۹۵,۰۰۰ ریال
ماهی هامور  بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
ماهی هامور  بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰گرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدبچه شیر  بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰گرم ۲۷۰,۰۰۰ ریال
منجمدبلووارهو وارداتی  سایزl ۱۷۰,۰۰۰ ریال
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS ۱۸۵,۰۰۰ ریال
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l ۱۹۵,۰۰۰ ریال
منجمدحسون سایزL ۵۵,۰۰۰ ریال
منجمدحسون سایزM ۴۵,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزXL ۲۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزL ۲۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدحلوا سیاه سایزM ۱۸۵,۰۰۰ ریال
منجمدراشگو سایزL,XL ۲۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدردکاد وارداتی سایزL ۱۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدسارم صنعتی سایزlوXL ۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم ۴۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدسرخو سایزL ۲۱۰,۰۰۰ ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزL ۷۵,۰۰۰ ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزM ۶۵,۰۰۰ ریال
منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M ۱۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدسنگسر طلایی سایزL ۱۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزXL ۲۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزL ۲۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدشوریده داخلی سایزM ۱۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدشیر با سرو دم بالای ۳۰۰۰گرم ۲۷۰,۰۰۰ ریال
منجمدشیر بی سرو دم ۳۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدطلال سایزL ۸۰,۰۰۰ ریال
منجمدکوتر دم سبز بالای ۱۰۰۰گرم ۱۵۰,۰۰۰ ریال
منجمدکوتر دم سیاه بالای ۱۰۰۰گرم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
منجمدکفشک سایزXL ۱۸۰,۰۰۰ ریال
منجمدکفشک سایزL ۱۶۵,۰۰۰ ریال
منجمدگیش معمولی سایزL ۱۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدگیش مقوایی سایزL ۱۳۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیش سایز x و,xl ۲۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۵۱-۶۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۴۱-۵۰ ۳۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز۳۱-۴۰ ۴۱۰,۰۰۰ ریال
منجمدهامور سایزXL ۱۹۰,۰۰۰ ریال
منجمدهوکی وارداتی-سایزLو,XL ۱۵۰,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای ۴۰۰گرم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
زنده آمور کپورعلفخوار، سفیدپرورشی بالای۱۲۰۰گرم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
زنده پرورشی کپوربالای۱۰۰۰گرم ۱۴۰,۰۰۰ ریال
زنده فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بالای۱۰۰۰گرم ۹۵,۰۰۰ ریال
زنده کپور سرگنده بیگ هد بالای۲۰۰۰گرم ۹۸,۰۰۰ ریال
ماهی حسون بالای ۴۰۰گرم ۵۰,۰۰۰ ریال
ماهی شهری بالای ۱۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر۱۰۰۰گرم ۱۲۰,۰۰۰ ریال
میگوی دریایی تازه با سرمخلوط   mix   ۲۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدسکن با سر و دم  سایز L ۱۶۰,۰۰۰ ریال
منجمدماهی شهری سایزl ۱۴۰,۰۰۰ ریال
منجمدمیگوی پرورشی مخلوط   mix   ۲۳۰,۰۰۰ ریال
میگوی پرورشی مخلوط   mix ۲۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی گیش انواع  خانجان ، لوله ای و… بالای ۱۰۰۰گرم ۹۰,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی   بالای ۵۰۰گرم ۱۶۸,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی  بالای۵۰۰گرم ۱۳۲,۰۰۰ ریال
منجمدماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م ۵۳۰,۰۰۰ ریال
منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl ۱۸۰,۰۰۰ ریال
منجمد ماهی چام سالمون فیله شده  چینی ۳۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰گرم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
ماهی حلوا سفید  بالای ۳۵۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی قباد  بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰ ریال
ماهی همام  بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
ماهی همام   بالای ۳۰۰۰ گرم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
ماهی سلطان ابراهیم  بالای ۲۵۰ گرم ۸۰,۰۰۰ ریال
منجمدسیلور وارهو سایزl ۲۰۰,۰۰۰ ریال
منجمد هیک فیله وارداتی ۲۲۰,۰۰۰ ریال
میگوی دریایی تازه با سر سایز۳۱-۴۰ ۳۴۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین۷۰۰تا۱۰۰۰گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب  بالای ۱۰۰۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان  بالای ۱۵۰۰گرم ۱۱۵,۰۰۰ ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان   بالای ۱۵۰۰گرم ۱۵۰,۰۰۰ ریال

 منظور از ماهی منجمد در لیست قیمت انواع ماهی فوق چیست؟ وقتی ماهی را از آب‌های دور می‌آورند یا پیش‌بینی می‌کنند زمان فروش و مصرفش خیلی طولانی باشد (به‌ ویژه برای ماهی‌های بزرگ)، آن را فریز می‌کنند؛ اتفاقا با این کار به سالم ماندن ماهی بیشتر می‌توان اعتماد کرد، اما گاهی فروشنده‌ها تقلب می‌کنند و ماهی‌های خراب شده و مانده را با ظاهر یخ‌زده به مردم قالب می‌کنند تا عیبش معلوم نشود.

برای رو شدن دست این فروشنده های متقلب، به مردمک چشم ماهی دقت کنید. اگر ماهی سالم باشد،‌ یک نقطه سفیدرنگ در مردمک آن دیده می‌شود، ولی اگر ماهی قبل از یخ‌زدن خیلی سالم نباشد، چشم یخ‌زده‌اش کاملا کدر یا شیری‌رنگ است.

منظور از ماهی آزاد در جدول بالا چیست؟ مرغوب‌ترین ماهی جهان به حساب می‌آید. دوکی شکل و کشیده است. فیله‌ماهی آزاد را به صورت دودی هم مصرف می‌کنند.

قیمت ماهی منجمد سنگسر در انواع سایزها » از نظر شکلی، کتابی است. استخوان زیادی دارد. معمولا آن را کباب یا سرخ کرده یا در قلیه‌ماهی استفاده می‌کنند.

قیمت ماهی شوریده منجمد » ماهی شوریده، دوکی شکل و ظریف است. گوشت سفید و کم‌تیغ‌اش هم بعد از پخت،نرم و لذیذ می شود. این ماهی را درسته و البته با شکم خالی، می‌توان سرخ کرد.

قیمت روز ماهی راشکو در بازار » ماهی مرغوب جنوب است که گوشت سفید و نرم، و ضایعات کمی دارد و به هر روشی می توان آن را پخت. راشکو را برای قلیه‌ماهی هم استفاده می‌کنند.

قیمت ماهی منجمد شیر با سر و دم چقدر است ؟ ماهی مرغوب جنوب است که گوشت سفید و نرم، و ضایعات کمی دارد و به هر روشی می توان آن را پخت. راشکو را برای قلیه‌ماهی هم استفاده می‌کنند.

قیمت انواع ماهی

محمد امین اکرمی

۱۶ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی