۲۴۲۵

جدول زمانبندی قطع برق ارومیه,برنامه قطع برق ارومیه,ساعات اعمال خاموشی ارومیه

جدول زمانبندی قطع برق ارومیه,برنامه قطع برق ارومیه,ساعات اعمال خاموشی ارومیه

محمد امین اکرمی

۲۲ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی