معوقه حقوق مستمری بگیران سال ۹۷ کی واریز میشه؟

معوقه حقوق مستمری بگیران سال ۹۷ کی واریز میشه؟

معوقه حقوق های کمتر از حداقل مستمری بگیران در سال ۹۷ کی واریز میشود

معوقه حقوق های حداقل مستمری بگیران کی واریز می شود

زمان واریز معوقه حقوق بالای حداقل مستمری بگیران در سال ۹۷

معوقه حقوق مستمری بگیران سال 97 کی واریز میشه؟

حقوق های حداقل و کمتر از حداقل : افزایش حقوق در اردیبهشت ماه ۹۷ و معوقه فروردین در خرداد ماه ۹۷ پرداخت می گردد.

حقوق های بالای حداقل : افزایش حقوق در خردادماه ۹۷ و معوقه  ماههای فروردین و اردیبهشت به ترتیب در تیر و مرداد ۹۷ پرداخت می گردد.

اگر قصد دارید بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی را ثبت نام کنید، حتما قبل ثبت نام از مزایا و نحوه استفاده آن از طریق لینک زیر اطلاع پیدا کنید.

بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی سال ۹۷ مزایا و نحوه استفاده

محمد امین اکرمی

۲۳ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی