جواب بازی ضرب المثل رو بلدی برای دوست داران ضرب المثل های پارسی

جواب بازی ضرب المثل رو بلدی برای دوست داران ضرب المثل های پارسی

پاسخ تمامی مراحل بازی ضرب المثل رو بلدی؟ بازی سرگرم کننده ضرب المثل رو بلدی؟ از بازی های حدس کلمه جواب کامل بازی ضرب المثل رو بلدی

حل بازی ضرب المثل رو بلدی جواب مرحله اول چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه جواب مرحله دوم اگر خدا بخواهد، از نر هم میدهد جواب مرحله سوم از این دم بریده هر چی بگی برمیاد

جواب بازی ضرب المثل رو بلدی,بازی ضرب المثل رو بلدی,مراحل بازی ضرب المثل رو بلدی

علاقه مندان به ضرب المثل های فارسی و بازی های سخت بشتابند؛ بازی ضرب المثل رو بلدی؟ یکی از بازی های حدس ضرب المثل است که برای سرگرمی حرف ندارد. این بازی معمایی بیش از هزار نصب در کافه بازار دارد.

در بازی ضرب المثل رو بلدی معلومات و اطلاعات عمومی شما با گذر زمان افزایش خواهد یافت. در حین گذراندن مراحل بازی ضرب المثل رو بلدی ممکن است گیر کنید و نتوانید مرحله مورد نظر را پشت سر بگذارید؛ به همین علت در ادامه جواب کامل بازی ضرب المثل رو بلدی را برای نصب کنندگان این بازی قرار داده ایم.

جواب همه مراحل بازی ضرب المثل رو بلدی؟

جواب مرحله ۱ – گوشت
جواب مرحله ۲ – نر هم
جواب مرحله ۳ – دم بریده
جواب مرحله ۴ – منیژه
جواب مرحله ۵ – آب از آب
جواب مرحله ۶ – ما گرد جهان
جواب مرحله ۷ – پوستش
جواب مرحله ۸ – کوچکی
جواب مرحله ۹ – زندگی
جواب مرحله ۱۰ – نان سنگک
۱۱- آسیاب
۱۲- لواش
۱۳- غنی ترند
۱۴- خدا
۱۵- سودا
۱۶- غفلت نخوری
۱۷- خانمباجی
۱۸- تراود
۱۹- رمال
۲۰- یک قدم
۲۱- نو کیسه
۲۲- وق وق
۲۳- پادشاهی
۲۴- منجلاب
۲۵- پشیمونی
۲۶- یک معلم
۲۷- خانه داری
۲۸- ارث و میراث
۲۹- منار
۳۰- مگسانند
۳۱- آل علی
۳۲- تجریش
۳۳- لیسیدن
۳۴- ریش بابا
۳۵- برادران
۳۶- هندونه
۳۷- کنبزه
۳۸- شب جمعه
۳۹- حلواش
۴۰- زعفران
۴۱- کوره
۴۲- سخن دانی
۴۳- شب بنده
۴۴- لگدش
۴۵- برادرند
۴۶- پیاز
۴۷- نعلش
۴۸- کام کاسه
۴۹- تف سر بالا
۵۰- چغندر
۵۱- عزائیست
۵۲- قورباغه
۵۳- تیر را
۵۴- خاک
۵۵- شاخش
۵۶- لگد خر
۵۷- بوسه و پیغام
۵۸- قیمت
۵۹- آبکشی
۶۰- پوستشو
۶۱- مردند
۶۲- خوش زبان
۶۳- نیلوفری
۶۴- مرد باش
۶۵- دلتنگی
۶۶- گوشت
۶۷- پوست گردو
۶۸- بخور
۶۹- حقیر
۷۰- دماغش
۷۱- دنیا
۷۲- آستر
۷۳- زبان خوش
۷۴- سر بریده
۷۵- سرکه
۷۶- نخریدنه
۷۷- کوچک
۷۸- سگ توله
۷۹- بوسید
۸۰- سوزن
۸۱- سیلی
۸۲- شپش
۸۳- لبش
۸۴- کفن
۸۵- انجیر
۸۶- شبدر
۸۷- عقل
۸۸- یا دنگه یا
۸۹- دم خروس
۹۰- بوزینه
۹۱- یابو
۹۲- کیش
۹۳- کفشاش
۹۴- دکانداری
۹۵- قضا
۹۶- مست
۹۷- روزی
۹۸- پیر
۹۹- کوبی دری
۱۰۰- مار
۱۰۱- مسگری
۱۰۲- توبره
۱۰۳- خوی
۱۰۴- سیرابیت
۱۰۵- پشمه
۱۰۶- چلغوز
۱۰۷- بیگانگان
۱۰۸- سه روز
۱۰۹- کفتار
۱۱۰- توی
۱۱۱- تاج سر
۱۱۲- فرمون
۱۱۳- اشتهای
۱۱۴- زن گرفتن
۱۱۵- نمک
۱۱۶- پیاز
۱۱۷- خل
۱۱۸- پهلوانو
۱۱۹- بگنجه
۱۲۰- دندونام
۱۲۱- یک دست
۱۲۲- آب پاکی
۱۲۳- آبکش
۱۲۴- خشک و تر
۱۲۵- کاه کشی
۱۲۶- آدم
۱۲۷- دست پاچه
۱۲۸- آدم زنده
۱۲۹- آسه برو آسه
۱۳۰- بارکن
۱۳۱- دهل شنیدن
۱۳۲- های و هوی
۱۳۳- بی کفنی
۱۳۴- حق تا ناحق
۱۳۵- خرما
۱۳۶- عقلی
۱۳۷- عباسی
۱۳۸- نعلش
۱۳۹- کک
۱۴۰- زخم
۱۴۱- خدای
۱۴۲- مقنی
۱۴۳- نون و پنیر
۱۴۴- منزل
۱۴۵- زمانه
۱۴۶- تب
۱۴۷- اشتهای
۱۴۸- سامان
۱۴۹- آب زیرش
۱۵۰- جوجه
۱۵۱- همسایه آش
۱۵۲- دانه گندم
۱۵۳- آخور
۱۵۴- غرغر همسایه
۱۵۵- صاحب مال
۱۵۶- دل شکسته
۱۵۷- زندان
۱۵۸- دود
۱۵۹- سگ سیر
۱۶۰- شتر
۱۶۱- زبون
۱۶۲- مرگ
۱۶۳- عروسی
۱۶۴- خرسواریست
۱۶۵- بزرگان
۱۶۶- کار نرفت
۱۶۷- اتینا
۱۶۸- دیده خوار
۱۶۹- سخن جایی
۱۷۰- اسرار من
۱۷۱- وصل خویش
۱۷۲- معامله
۱۷۳- کیسه اش
۱۷۴- دمبم
۱۷۵- راه رفتنت
۱۷۶- زلف
۱۷۷- راضی
۱۷۸- آسمان
۱۷۹- داشت و نخورد
۱۸۰- گلیم
۱۸۱- جیب
۱۸۲- بیگانه
۱۸۳- پیاده شو
۱۸۴- ترشی
۱۸۵- قاضی
۱۸۶- بچسبون
۱۸۷- گوساله گاو
۱۸۸- چیزکی
۱۸۹- تخم مرغ
۱۹۰- تنبان
۱۹۱- قاضی
۱۹۲- توبه
۱۹۳- توی دعوا
۱۹۴- بچه
۱۹۵- سوزن
۱۹۶- چاه کن
۱۹۷- چوب
۱۹۸- معلم گله
۱۹۹- کشکی
۲۰۰- گله نداره
۲۰۱- مزه مزه
۲۰۲- ز حکمت
۲۰۳- یک بنده
۲۰۴- هر دو وانه
۲۰۵- دم
۲۰۶- پالانش
۲۰۷- خرسواری
۲۰۸- رسوا
۲۰۹- لعنت
۲۱۰- کدبانو
۲۱۱- مادرش
۲۱۲- پس هر
۲۱۳- مستی
۲۱۴- درخت
۲۱۵- در دنیا
۲۱۶- لذتیست
۲۱۷- هیچ استخاره
۲۱۸- دزد ناشی
۲۱۹- دست پیش
۲۲۰- دستش
۲۲۱- نادان دوست
۲۲۲- آسایش
۲۲۳- دنیا
۲۲۴- دوستی
۲۲۵- چاک و بست
۲۲۶- کوتاهتر
۲۲۷- خوشش
۲۲۸- خسبید
۲۲۹- خاکستر
۲۳۰- قیچی
۲۳۱- زخم شمشیر
۲۳۲- زرنگی
۲۳۳- هیچ خانه ای
۲۳۴- نجیب
۲۳۵- بهارش
۲۳۶- سر
۲۳۷- سرش
۲۳۸- شعاله
۲۳۹- جوال
۲۴۰- سگش
۲۴۱- سگ
۲۴۲- بی طمع
۲۴۳- سوسکه
۲۴۴- قلندر
۲۴۵- خوابیده اش
۲۴۶- دولا دولا
۲۴۷- شنا
۲۴۸- زرگر
۲۴۹- دسته
۲۵۰- ضرر
۲۵۱- منفعت
۲۵۲- طلا
۲۵۳- ظالم
۲۵۴- عاشقی
۲۵۵- جوینده
۲۵۶- عالم
۲۵۷- دوغ پتی
۲۵۸- ذلیل
۲۵۹- دهان بزی
۲۶۰- غاز
۲۶۱- فرزند بی ادب
۲۶۲- هیزمش تره
۲۶۳- خربزه
۲۶۴- فلفل نبین
۲۶۵- فواره
۲۶۶- فیلش
۲۶۷- قاتل
۲۶۸- بیل کن
۲۶۹- پیش آهنگ
۲۷۰- بند کیفتم
۲۷۱- قیمه پلو
۲۷۲- کاچی
۲۷۳- گرگ
۲۷۴- پر کردن
۲۷۵- مرد کهن
۲۷۶- قدح
۲۷۷- خمره
۲۷۸- کباب
۲۷۹- دل
۲۸۰- کرایه
۲۸۱- ناخن انگشت
۲۸۲- ناخدا
۲۸۳- کجاش
۲۸۴- حرفات
۲۸۵- چریدن
۲۸۶- کلاه کچل
۲۸۷- کله پز
۲۸۸- خاکم
۲۸۹- ماتمت
۲۹۰- کنگر
۲۹۱- کوسه
۲۹۲- آسیابمه
۲۹۳- گاوش
۲۹۴- گدارو
۲۹۵- گذر پوست
۲۹۶- رضای
۲۹۷- حجله
۲۹۸- مصاف پلنگ
۲۹۹- مسکین
۳۰۰- گل
۳۰۱- فریاد
۳۰۲- حاصل
۳۰۳- گور
۳۰۴- مارگزیده
۳۰۵- تغارش
۳۰۶- ماست
۳۰۷- صد نفر
۳۰۸- همسایه
۳۰۹- چند و چون
۳۱۰- میراث
۳۱۱- ماما
۳۱۲- آبله
۳۱۳- عطار
۳۱۴- خودی
۳۱۵- عمو موندگاره
۳۱۶- گردو
۳۱۷- اسم خودتو
۳۱۸- سفره
۳۱۹- آمدی
۳۲۰- جام بلا
۳۲۱- هر گلی
۳۲۲- خوبان
۳۲۳- یاری کنید
۳۲۴- خرچسونه
۳۲۵- خرمارو
۳۲۶- مویز
۳۲۷- ارزونی
۳۲۸- تقلبی
۳۲۹- صبح
۳۳۰- یارب
۳۳۱- رومی روم

همچنین در پرتال دکتر سلام بخوانید :

اپلیکیشن مدیکو

محمد امین اکرمی

۲۶ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی