۱۵۳۲۲۷۸۱۸۴_ارومیه_page_11

برنامه قطعی برق ارومیه دوشنبه 1 مرداد 97,جدول قطعی برق ارومیه دوشنبه 1 مرداد 97,قطعی برق ارومیه 1/5/97

برنامه قطعی برق ارومیه دوشنبه ۱ مرداد ۹۷,جدول قطعی برق ارومیه دوشنبه ۱ مرداد ۹۷,قطعی برق ارومیه ۱/۵/۹۷

محمد امین اکرمی

۳۱ تیر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی