آیا حامد در سریال پدر زنده است| حامد نمرده و به سریال باز می گردد؟

آیا حامد در سریال پدر زنده است| حامد نمرده و به سریال باز می گردد؟

ماجرای زنده بودن حامد در سریال پدر آیا حامد نمرده و دوباره به سریال بر میگردد قسمت های بعدی سریال پدر چه می شود

آیا حامد در سریال پدر زنده است| حامد نمرده و به سریال باز می گردد؟

در قسمت اول سریال پدر لیلا با بازی ریحانه پارسا با صورتی غمگین که گویای مرگ حامد بود نشان داده شد. این سریال در دوفاز گذشته و حال در حال پخش بود که در آخرین قسمت سریال پدر فاز گذشته به پایان رسید و داستان از حال روایت می شود.

آیا حامد در سریال پدر زنده است| حامد نمرده و به سریال باز می گردد؟

در قسمت گذشته ی سریال پدر حامد با بازی سینا مهراد به همراه پدر و مادر لیلا به سفر رفت ولی تصادف کرد . شاید تا این جای داستان مرگ حامد غیر قابل باور باشد .

اما شوهر خواهر حامد در سرد خانه چهره او را شناسایی کرد . پس قطعا حامد مرده و زنده بودن او پدر و مادر لیلا حقیقت ندارد .

محمد امین اکرمی

۱۶ مرداد ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی