انشا درباره با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی ۹۷-۹۸

انشا درباره با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی

انشا در مورد با ماه نشینی ماه شوی ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی یعنی چه انشا کامل در مورد ماه نشینی

انشا درباره با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شوی

مقدمه : شاید ضرب المثل کمال همنشین در من اثر کرد را شنیده باشید؛ این نیز ارتباطی با ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی، با دیگ نشینی سیاه شوی دارد. چراکه انسان ها مهم است که چه دوستی را برای خود برمی گزینند و با چه کسانی معاشرت می کنند.

انشا : انسان ها در گذر زمان همرنگ جماعت می شوند و در طی گذر زمان هر چه که در ظاهر و باطن او وجود دارد با سیرت و صورت او سازگار می شود و به زودی پرده از چهره ی خود بر می دارد.

یکی از خصوصیات بارز انسان ها این است که خیلی زود با دنیای اطراف خود سازگار می شوند به گونه ایی که اگر با انسان های شریف و درستکار نشست و برخاست داشته باشند و با آن ها ارتباط برقرار کنند به مرور زمان از آن ها تاثیر مثبت گرفته و آن ها نیز همان روش را در ادامه ی زندگی خود پیش می گیرند و هم رنگ جماعت می شوند.

اما برعکس اگر با انسان های ناخلف و نادرست ارتباط داشته باشند و در جمع آن ها حضور یابند و با آن ها دوستی برقرار کنند، اندک اندک زندگی آن ها به رویشان تاثیر منفی گذاشته و خیلی زود آن ها نیز تاثیرات منفی گرفته شده ی خود را در دنیای اطراف بازتاب می کنند و به دنبال آن ضرب المثل شیرین و قدیمی که در پشت خود داستان ها و حکایت های جالبی را پنهان کرده عنوان می شود که اگر انسان با ماه نشیند همچون او ماه می شود و اگر با دیگ همراه شود همچون او سیاه می شود.

بنابراین زندگی آیینه ی رفتار یکدیگرند. اگر اشتباه قدم برداریم خیلی از اطرافیان خود را نیز به همراه  خود می کشانیم و یا اگر درست گام برداریم خیلی ها را به سعادت و خوشبختی می رسانیم.

نتیجه گیری : زندگی در چرخه ایی گسترده و پیچیده ایی قرار دارد که به همدیگر وصل و گره خورده است. شاید به نظر ساده باشد اما رفتار امروز ما دقیقا رفتاری را در آینده ایی نه چندان دور برای فرزندان ما به دنبال دارد. بنابراین همیشه تلاش کنیم که به دنبال ماه زندگی خود باشیم و از سیاهی و دیگ های زندگی فاصله بگیریم تا در نهایت به سعادت و خوشبختی دست یابیم.

انشا در مورد با ماه نشینی ماه شوی

محمد امین اکرمی

۹ مهر ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی