جواب بازی پشمک جدیدترین بازی چالش کلمات جواب کامل مراحل

جواب بازی پشمک جدیدترین بازی چالش کلمات جواب کامل مراحل بازی پشمک

بازی پشمک,جواب بازی پشمک,جواب مراحل بازی پشمک

یکی از جدیدترین بازی های سبک کلمات و چالشی می باشد که در مارکت های مختلف اندرویدی منتشر شده است. بازی پشمک در مارکت "مایکت" بیش از 10 هزار نصب داشته است و تا به حال دو نسخه از آن ارائه شده است. نسخه 1.2 و نسخه 1.5

مراحل بازی پشمک به این صورت است که کلمات مورد نظر بازی را از میان حروف داده شده بسازید. بازی پشمک به یادگیری کلمات جدید به شما کمک می کند و در هر زمان و مکانی می توانید بازی کنید. جالب است بدانید که بازی پشمک شباهت بسیاری به بازی آمیرزا دارد و اگر ios دارید می توانید از بازی پشمک استفاده کنید.

دانلود نسخه جدید با امکانات و سکه رایگان از طریق کافه بازار :

جواب تمام مراحل بازی پشمک نسخه 1.5

جواب مرحله اول بازی پشمک که دو کلمه خواسته است : هوا، آهو

جواب مرحله دوم : پتو، توپ

جواب مرحله سوم : شنا، آشنا

4- رنگ، رگ
5- ریش، شیر
6- شیب، شب
7- دکل، کلید
8- غار، چراغ
9- تیله، هتل
10- آتش، آش
11- سفید، دیس
12- میل، لیمو
13- زنگ، گز، زن
14- آش، ماش، شام
15- خل، لخت ، تلخ
16- قند، فندق، دف
17- بنا، تاب، نبات
18- پاکت، پاک، پتک
19- تشک، کشتی، شیک
20- شکم، کش ، کشمش
21- خیس، سی ، یخ، سیخ
22- سایه، یاس، سیاه
23- رنج، برنج، برج
24- سیروس، سرویس، سرو
25- فانوس، نفس، وان
26- حوله، لوح، هلو
27- لاف، فال، لحاف
28- حفظ، حافظ، حفاظ
29- پل، لپ، پلو، پول
30- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر )
31- شیر، شر، ریش، ری
34- سفر، کرفس، فکر
35- کولی، کیلو، وکیل
36- پیر، پری، پنیر
37- توپ، پالتو، پتو
38- بازی، زیبا، باز
39- نامه، بهمن، بهنام
40- افسر، سفر، فارس
41- آیه، سایه، سیاه
42- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ
43- مه، کمد، دکمه، دکه
44- خمیر، مریخ، میخ، خیر
45- بشر، شتر، ترش، شربت
46- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
47- ملک، ملکه، کلم، کلمه
48- جان، جنس، باج، سنجاب
49- تاب، تتو، توت، تابوت
50- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله
51- پیک، نیک، پیکان، پاک
52- پوست، سوت، توپ، سوپ
53- جبر، باج، جابر، برج
54- فن، تلف، تلفن، نفت
55- ترک، تیر، تیرک، کتری
56- دما، آدم، مد، مداد
57- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر
58- جنگل، لنج، گنج، لگن
59- بالش، بال، شال، بلا
60- مهسا، سهام، ماه، ماسه
61- رمز، رزم، مرز، ترمز
62- مریخ، میخ، خرم، خمیر
63- گوزن، گز، زن، زنگ
64- قلب، فالب، بقا، قلاب
65- شیراز، ریش، رازی، شیر
66- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز
67- شهر، شوهر، رشوه، هوش
68- شک، یک، کیش، کش، شیک
69-رمز، رز، رزم، مرز
70- خراب، خبر، ابر، بخار
71- فرش، فروش، شوفر، شرف
72- نام، امین، نیما، مین
73- شانه، شاهین، شنا، شاه
74- تشک، مشک، شکم، نمشک
75- سیل، فسیل، فیل، لیف
76- شوم، شامپو، پشم، موش
77- لیز، زنبیل، زین، بیل
78- زیتون، تیز، زین، زینت
79- ورق، روی، قوری، قو
80- ویلا، الو، لوبیا، لبو
81- فندق، قند، نقد، دفن
82- نگین، سنگین، گیس، سنگ
83- گلو، لوله، هلو، گلوله
84- صابون، نصب، بنا، بانو
85- بلال، آلو، لبو، آلبالو
86- اسلحه، سلاح، ساحل، حال
87- شهاب، آشوب، هوش، باهوش
88- بد، باد، ادب، آب، ابد
89- پرورش، شرور، پرش، پرشور
90- آهو، آواره، آوار، اهورا
91- دهن، رهن، هند، دره، هنر
92- بازار، ابزار، آزار، بارز
93- شال، کشو، کال، لواش، لواشک
94- آذر، رخش، شاخ، خارش، آذرخش
95- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن
96- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج
97- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر
98- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله
99- رود، دور، ورود، دورو، خودرو
100- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد
101- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم
102- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه
103- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره
104- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ
105- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک
106- خر، روس، سرخ، رخ، سر، خرس
107- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم
108- سام، ملس، سالم، سلام، مال
109- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز
110- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب
111- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج
112- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار
113- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک
114- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل
115- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه
116- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی
117- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون
118- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ
119- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور
120- آهن، دانه، هندا، دهان، هند
121- فک، شک، کشف، کش، کفش
122- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان
123- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار
124- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله
125- وام، مار، سمور، راسو، سماور
126- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی
127- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان
128- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش
129- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه
130- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه
131- بره، برگ، برگه، گربه، گره
132- کال، لاک، بال، کابل، باک
133- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک
134- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد
135- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی
136- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه
137- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
138- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان
139- تاس، ستم، ماست، تماس، مات
140- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج
141- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره
142- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج
143- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه
144- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب
145- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما
146- دین، دامن، امید، دنیا، میدان
147- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه
148- مس، اسم، سام، ماسه، سهام
149- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض
150- مته، بها، همت، تباه، مهتاب
151- کال، الان، کالا، کلان، کانال
152- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم
153- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان
154- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف
155- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران
156- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ
157- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون
158- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست
159- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر
160- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو
161- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه
162- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی
163- هشت، فرش، رشته
164- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو
165- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش
166- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش
167- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی
168- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی
169- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان
170- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی
171- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک
172- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس
173- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور
174- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو
175- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام
176- برش، شتر، بشر، رشت، شربت
177- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم
178- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار
179- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید
180- ترس، راست، رسته، ستاره
181- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک
182- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن
183- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت
184- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش
185- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور
186- گیلاس، سال، سیل
187- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند
188- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب
189- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر
190- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه
191- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان
192- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک
193- مربع، عرب، عمر
194- خرس، سرخ، خروس، خسرو
195- آدم، دما، دام، مداد
196- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان
197- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی
198- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین
199- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش
200- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون
201- طاق، نام، امن، منطق، نقاط، مناطق
202- زین، تیز، وزن، زینت، ونیز، زیتون
203- پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان
204- خرد، خدا، درد، داد، خرداد، رخداد
205- بره، راه، ابر، بهار، ابرو، روباه
206- کشو، شکر، کور، کشور، روکش، کوروش
207- لغت، تیغ، بغل، بلیط، غیبت، تبلیغ
208- هفت، هشت، شته، شهرت، رشته، فرشته
209- جین، وجه، یون، جیوه، هویچ، یونجه
210- آهو، هوا، بها، انبه، بانو، انبوه
211- چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال
212- هود، نود، نوه، دنده، ذره، دوده
213- نان، جان، رنج، نجار، آرنج، نارنج
214- دوش، موش، نوش، دشمن، شنود، دمنوش
215- خال، چای، چال، خالی، خیال، یخچال
216- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده
217- متن، منت، نما، ضامن، متان، ضمانت
218- فنر، نفر، نور، روغن، فروغ، فرغون
219- ریل، تلف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
220- ادا، باد، بید، آیدا، آداب، آبادی
221- خبر، خزر، بره، خبره، برزخ، خربزه
222- کیش، شیب، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا
223- نوع، عمو، مانع، عمان، معنا، معاون
224- درس، دسر، سردر، درسا، آدرس، سردار
225- گوی، گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا
226- برس، سرب، سراب، بهار هراس، سهراب
227- دام، داد، دما، مداد، داماد، امداد
228- نیش، شنا، شهین، شانه، ناشی، شاهین
229- قیر، یار، قرن، قران، یرقان، قناری
230- شور، شال، واشر، شورا، لواش، شلوار
231- فنا، ناف، فنس، سونا، افسون، فانوس
232- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
233- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو
234- باد، آبی، ابر، دبیر، ردیاب، بیدار
235- کما، کام، ماسک، واکس، مسکو، مسواک
236- شنا، ماش، شام، منشی، ماشین، نمایش
237- وبا، شاه، آشوب، وهاب، شهاب، باهوش
238- شغل، سال، شاغل، شغال، الاغ، اشغال
239- قسم، سوق، قوی، موسی، مقوی، موسیقی
240- دفن، سنگ، سود، گود، سوگند، گوسفند
241- ترس، تاس، هرات، هراس، راست، ستاره
242- فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه
243- نمک، نیک، نوک، کمان، کمین، کامیون
244- قله، نقل، ناله، نهال، لانه، نقاله
245- کنش، اشک، انشا، آشنا، کاشان، اشکال
246- دوش، هلو، لودر، شوره، رودل، دلشوره
247- آرا، بنا، ابان، انبر، باران، انبار
248- متن، مات، توان، وانت، مانتو، تومان
249- باز، ارز، بارز، آزار، بازار، ابزار
250- رسم، سوار، سمور، راسو، سرما، سماور
251- ابر، رباط، باور، تبار، ابرو، باروت
252- متر، تمر، تورم، مترو، تومور، موتور
253- ستم، مات، ماست، تماس، تمساح، مساحت

جواب کامل بازی پشمک

جواب بازی سلطان قلب ها

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir