لیست قیمت انواع ماهی در بازار تیر 97 ماهی تن، قزل آلا سالمون

لیست قیمت انواع ماهی تیر 97 ماهی تن، قزل آلا سالمون

طبق آخرین بروز رسانی قیمت انواع ماهی در میادین تهران در تیر ماه 97 مطابق شرح مقابل است : البته دقت داشته باشید ممکن است تفاوت مثبت منفی در قیمت ها در مناطق مختلف تهران وجود داشته باشد چراکه این قیمت ها بر اساس نرخ مصوب میادین تهران می باشد.

بطور مثال قیمت ماهی حلوا از 500 گرم تا یک کیلوگرم در بازار تهران به قیمت 26.500 تومان بفروش می رسد و ممکن است مقدار کمی نوسان قیمتی در برخی مناطق وجود داشته باشد.

قیمت انواع ماهی پرورشی، ماهی حلوا، ماهی شیر، ماهی پرستو، راشکو، خامه ماهی، ماهی سارم، ماهی سرخو، قیمت ماهی سنگسر طلایی، ماهی شوریده، طوطی ماهی، انواع ماهی کوتر، کفشک، انواع ماهی منجمد و ماهی قزل آلا.

لیست قیمت انواع ماهی,قیمت ماهی تیر 97,جدول قیمت انواع ماهی 97

آخرین بروز رسانی قیمت : شنبه 16 تیر 97 ( ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ )

قیمت مصوب انواع ماهی در میادین تره بار 97

عنوان مصوب
شمال، اردک ماهی  بالای 700 گرم 240,000 ریال
شمال، سفید دریایی  بالای 900 گرم 300,000 ریال
شمال، سفید دریایی بین 700 تا 900 گرم 280,000 ریال
شمال، سفید دریایی  بین 500 تا 700 گرم 250,000 ریال
شمال، سوف  بالای 800 گرم 260,000 ریال
شمال، سوف   بین 400 تا 800 گرم 240,000 ریال
شمال، سیم 70,000 ریال
شمال، کفال  بالای 900 گرم 290,000 ریال
شمال، کفال  بین 600تا 900 گرم 250,000 ریال
شمال، کفال  بین 300تا 600 گرم 210,000 ریال
شمال، کیلکا 40,000 ریال
پرورشی آمور کپور علفخوار سفید بالای 1500 گرم 140,000 ریال
پرورشی آمور کپور علفخوار سفید 1000تا 1500 گرم 130,000 ریال
پرورشی کپور سرگنده  بیگ هد بالای 3000 گرم 85,000 ریال
پرورشی کپورسرگنده  بیگ هد 2000 تا 3000 گرم 75,000 ریال
پرورشی فیتوفاگ  کپور نقره ای، آزاد پرورشی بالای 1500 گرم 85,000 ریال
پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای ، آزاد پرورشی  بین 1000تا 1500گرم 75,000 ریال
پرورشی فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بین 700تا 1000گرم 60,000 ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان   بین 300تا 1500گرم 125,000 ریال
پرورشی کپوربالای1500گرم 125,000 ریال
پرورشی کپوربین1000تا1500گرم 115,000 ریال
ماهی شیر   بچه شیر   با سر و دم بین 1000تا3000گرم 240,000 ریال
ماهی شیر   بچه شیر   با سرو دم بین 700تا1000گرم 200,000 ریال
ماهی بیاح   بالای 200گرم 100,000 ریال
ماهی پرستو کمتر از500گرم 190,000 ریال
ماهی حلوا سیاه  بالای 1000گرم 245,000 ریال
ماهی حلوا سیاه   بین 500تا 1000گرم 210,000 ریال
ماهی راشکو   بین 1000تا 3000گرم   380,000 ریال
ماهی راشکو   بالای 3000گرم   340,000 ریال
ماهی خامه ماهی   زیبا  بالای 3000گرم 95,000 ریال
ماهی خامه ماهی   زیبا  بین 1000تا 3000گرم 120,000 ریال
ماهی سارم  بین 1000تا 3000گرم 90,000 ریال
ماهی سارم  بین 3000تا 5000گرم 80,000 ریال
ماهی سرخو   بالای 3000گرم 180,000 ریال
ماهی سرخو   بین 1000تا 3000گرم 220,000 ریال
ماهی سکن با سرودم  بالای 2000گرم 170,000 ریال
ماهی سنگسرطلایی  بالای 1000گرم 195,000 ریال
ماهی سنگسر طلایی بین 700تا 1000گرم 170,000 ریال
ماهی سنگسر سایر انواع   بالای 1000گرم 147,000 ریال
ماهی سیباس 230,000 ریال
ماهی شانک   بالای 400گرم 195,000 ریال
ماهی شوریده  بالای 700گرم 250,000 ریال
ماهی شوریده   بین 500 تا 700گرم 210,000 ریال
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم  بالای3000گرم 270,000 ریال
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم  بالای3000گرم 300,000 ریال
ماهی صافی موج دار بلدرچین بالای 1000گرم 130,000 ریال
ماهی طوطی ماهی بالای 1000گرم 150,000 ریال
ماهی عروس بالای 700گرم 100,000 ریال
ماهی قباد بین 700تا 1000گرم 180,000 ریال
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم  بالای3000گرم 165,000 ریال
ماهی کوتر دم سبز با سرودم  بین000 1تا3000گرم 180,000 ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم   بالای 3000گرم 140,000 ریال
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم  بین1000تا3000گرم 150,000 ریال
ماهی کتو   بالای 500گرم 50,000 ریال
ماهی کفشک   بالای 1000گرم 180,000 ریال
ماهی کفشک   بین 700 تا 1000گرم 165,000 ریال
ماهی گیش مقوا بین 3000تا 5000گرم 140,000 ریال
ماهی گیش مقوا بین 1000تا 3000گرم 150,000 ریال
ماهی گیش مقوابین 500تا 1000گرم 130,000 ریال
ماهی میش شکم پر  بین 1000تا 3000گرم 210,000 ریال
ماهی میش شکم پر  بین 3000تا 6000گرم 190,000 ریال
ماهی میش شکم خالی  بین 3000تا 6000گرم 195,000 ریال
ماهی هامور  بین 3000 تا 5000گرم 210,000 ریال
ماهی هامور  بین 1000 تا 3000گرم 230,000 ریال
منجمدبچه شیر  بین 1000تا 3000گرم 270,000 ریال
منجمدبلووارهو وارداتی  سایزl 170,000 ریال
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزS 185,000 ریال
منجمدتیلا پیلا فیله شده سایزmو l 195,000 ریال
منجمدحسون سایزL 55,000 ریال
منجمدحسون سایزM 45,000 ریال
منجمدحلوا سیاه سایزXL 220,000 ریال
منجمدحلوا سیاه سایزL 200,000 ریال
منجمدحلوا سیاه سایزM 185,000 ریال
منجمدراشگو سایزL,XL 250,000 ریال
منجمدردکاد وارداتی سایزL 160,000 ریال
منجمدسارم صنعتی سایزlوXL 90,000 ریال
منجمدسالمون وارداتی شکم خالی با سرو دم 440,000 ریال
منجمدسرخو سایزL 210,000 ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزL 75,000 ریال
منجمدسلطان ابراهیم سایزM 65,000 ریال
منجمدسنگسر سایر انواع سایزL,M 140,000 ریال
منجمدسنگسر طلایی سایزL 160,000 ریال
منجمدشوریده داخلی سایزXL 240,000 ریال
منجمدشوریده داخلی سایزL 220,000 ریال
منجمدشوریده داخلی سایزM 190,000 ریال
منجمدشیر با سرو دم بالای 3000گرم 270,000 ریال
منجمدشیر بی سرو دم 300,000 ریال
منجمدطلال سایزL 80,000 ریال
منجمدکوتر دم سبز بالای 1000گرم 150,000 ریال
منجمدکوتر دم سیاه بالای 1000گرم 120,000 ریال
منجمدکفشک سایزXL 180,000 ریال
منجمدکفشک سایزL 165,000 ریال
منجمدگیش معمولی سایزL 100,000 ریال
منجمدگیش مقوایی سایزL 130,000 ریال
منجمدمیش سایز x و,xl 200,000 ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-60 300,000 ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-50 340,000 ریال
منجمدمیگوی دریایی با سرسایز31-40 410,000 ریال
منجمدهامور سایزXL 190,000 ریال
منجمدهوکی وارداتی-سایزLو,XL 150,000 ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان بالای 400گرم 160,000 ریال
زنده آمور کپورعلفخوار، سفیدپرورشی بالای1200گرم 160,000 ریال
زنده پرورشی کپوربالای1000گرم 140,000 ریال
زنده فیتوفاگ کپور نقره ای، آزاد پرورشی  بالای1000گرم 95,000 ریال
زنده کپور سرگنده بیگ هد بالای2000گرم 98,000 ریال
ماهی حسون بالای 400گرم 50,000 ریال
ماهی شهری بالای 1000گرم 180,000 ریال
ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبززیر1000گرم 120,000 ریال
میگوی دریایی تازه با سرمخلوط   mix   260,000 ریال
منجمدسکن با سر و دم  سایز L 160,000 ریال
منجمدماهی شهری سایزl 140,000 ریال
منجمدمیگوی پرورشی مخلوط   mix   230,000 ریال
میگوی پرورشی مخلوط   mix 240,000 ریال
ماهی گیش انواع  خانجان ، لوله ای و... بالای 1000گرم 90,000 ریال
زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی   بالای 500گرم 168,000 ریال
پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی  بالای500گرم 132,000 ریال
منجمدماهی سالمون اسلایس شده بدون سر ود م 530,000 ریال
منجمد ماهی هیک وارداتی سایز l و xl 180,000 ریال
منجمد ماهی چام سالمون فیله شده  چینی 320,000 ریال
ماهی پرستو بین 500 تا 1500گرم 170,000 ریال
ماهی حلوا سفید  بالای 350 گرم 390,000 ریال
ماهی قباد  بالای 1000 گرم 220,000 ریال
ماهی همام  بین 1000 تا 3000 گرم 190,000 ریال
ماهی همام   بالای 3000 گرم 160,000 ریال
ماهی سلطان ابراهیم  بالای 250 گرم 80,000 ریال
منجمدسیلور وارهو سایزl 200,000 ریال
منجمد هیک فیله وارداتی 220,000 ریال
میگوی دریایی تازه با سر سایز31-40 340,000 ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین700تا1000گرم 180,000 ریال
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب  بالای 1000 گرم 210,000 ریال
پرورشی قزل آلای رنگین کمان  بالای 1500گرم 115,000 ریال
زنده قزل آلای رنگین کمان   بالای 1500گرم 150,000 ریال

 منظور از ماهی منجمد در لیست قیمت انواع ماهی فوق چیست؟ وقتی ماهی را از آب‌های دور می‌آورند یا پیش‌بینی می‌کنند زمان فروش و مصرفش خیلی طولانی باشد (به‌ ویژه برای ماهی‌های بزرگ)، آن را فریز می‌کنند؛ اتفاقا با این کار به سالم ماندن ماهی بیشتر می‌توان اعتماد کرد، اما گاهی فروشنده‌ها تقلب می‌کنند و ماهی‌های خراب شده و مانده را با ظاهر یخ‌زده به مردم قالب می‌کنند تا عیبش معلوم نشود.

برای رو شدن دست این فروشنده های متقلب، به مردمک چشم ماهی دقت کنید. اگر ماهی سالم باشد،‌ یک نقطه سفیدرنگ در مردمک آن دیده می‌شود، ولی اگر ماهی قبل از یخ‌زدن خیلی سالم نباشد، چشم یخ‌زده‌اش کاملا کدر یا شیری‌رنگ است.

منظور از ماهی آزاد در جدول بالا چیست؟ مرغوب‌ترین ماهی جهان به حساب می‌آید. دوکی شکل و کشیده است. فیله‌ماهی آزاد را به صورت دودی هم مصرف می‌کنند.

قیمت ماهی منجمد سنگسر در انواع سایزها » از نظر شکلی، کتابی است. استخوان زیادی دارد. معمولا آن را کباب یا سرخ کرده یا در قلیه‌ماهی استفاده می‌کنند.

قیمت ماهی شوریده منجمد » ماهی شوریده، دوکی شکل و ظریف است. گوشت سفید و کم‌تیغ‌اش هم بعد از پخت،نرم و لذیذ می شود. این ماهی را درسته و البته با شکم خالی، می‌توان سرخ کرد.

قیمت روز ماهی راشکو در بازار » ماهی مرغوب جنوب است که گوشت سفید و نرم، و ضایعات کمی دارد و به هر روشی می توان آن را پخت. راشکو را برای قلیه‌ماهی هم استفاده می‌کنند.

قیمت ماهی منجمد شیر با سر و دم چقدر است ؟ ماهی مرغوب جنوب است که گوشت سفید و نرم، و ضایعات کمی دارد و به هر روشی می توان آن را پخت. راشکو را برای قلیه‌ماهی هم استفاده می‌کنند.

قیمت انواع ماهی

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir