معرفی هرلاند بیگدلی + نمایشگاهش در کیش

هرلاند بیگدلی در کیش نمایشگاهی تحت نام خود پنداشت برگزار کرده و آثار خود را به نمایش عموم قرار داده است. در ادامه تعدادی از تصاویر این مجموعه را قرار داده یم. با ما همراه باشید.
“Self-Concept” یا “خود پنداشت”؛ عنوان نمایشگاهی است از آثار هرلاند بیگدلی با رویکردی مفهومی به لباس خارج از هر فرم و ساختاری. آنجاییکه بیش و پیش از بیان معنی و مفهومی خاص، مهمترین وجه اثر فقط ارائه اندیشه است. آثاری تشکیل یافته از متریال هایی چون نایلون، کاغذ و پتو که مفهوم زمان و مکان را بکلی نادیده می گیرد.

این عدم تعلق به زمانی خاص و پیوند به مکانی معلوم، وجه بیگانگی اثر را تشدید می کند و از سوی دیگر آشنایی زدایی حاصل از انتخاب مواد اولیه مخاطب را وا می دارد تا نه تنها هر یک از آنها را قائم به ذات  بپذیرد بلکه خود را نیز در آن اثر یافته ومعنای شخصی ای از آن پیدا می کند که با تمام داشته های روحی و ذهنی و شخصیتی او همسو است. به عبارتی دیگر مخاطب با خالق اثر رابطه برقرار نمی کند، بلکه با خود اثر مرتبط شده و خود را در آن می یابد.

این آثار شکلی از بیان هنری به لباس می دهد  که  آن را از قید و بند فیزیک و ظاهر آزاد می نماید. در این راه، هنرمند از هر آنچه که دوست دارد و یا مناسب با هدف و بیان فکرش است برای عینیت بخشیدن به تفکر و دیدگاهش بهره می جوید؛ ابزارهایی سراسر ناهمگون مانند کاغذ، نایلون، فوم، تور، پتو …

نمایشگاه متشکل از چهار اثر است که درونمایه هنرمند در خلق هر یک در عنوان انتخابی برای آن نهفته است: “خواب سنگین”، “رویای سیاه”، “ابدیت” و “حساس و حساسیت”. پیوند حاصل از ذهنیت پیشین مخاطب از هر یک از این مفاهیم با عینیت به تصویر در آمده توسط هنرمند نقطه ثقل کلیه عقاید احساسات و گرایشاتی است که فرد درباره هویت، ارزش ها، توانائی ها و محدودیت های خود دارد و در او احساس کمال، ثبات و سازگاری مداوم بوجود می آورد و این درست همان جایی است که مفهوم خود پنداشت در ارتباط میان این عناصر در ذهن مخاطب ریشه می دواند.

درادامه تصاویری از آثار این نمایشگاه را ببینید:

 

 

 

 

© مجله پزشکی و سلامت دکتر سلام | Hidoctor.ir