دکتر حسن صبوری مقدم ادامه داد: افلاطون و ارسطو و تقریبا تمامی متفکران برجسته گذشته شادی را بهترین متاعی دانسته اند که از راه فعالیت قابل حصول است.

وی با بیان اینکه شادی از عمل هماهنگ همه عواطف یک شخصیت یکپارچه و کاملا منسجم ناشی می شود، گفت: شخصیتی که در آن احساسات اصلی یکدیگر را در یک رشته اعمالی که همگی متوجه یک یا چند هدف تقریبا متحد و هماهنگ است، تقویت می کنند.

وی اضافه کرد: بنابراین هرقدر که شخصیت غنی تر، متکاملتر و یکپارچه و منسجم تر باشد، علی رغم پیش آمدن انواع دردهای مختلف، ظرفیت بیشتری برای شادی دارد.

صبوری مقدم در خصوص اهمیت کارکردی شادی گفت : این اهمیت دوگانه است؛ شادی احساس مثبت شخصی و حس رضایتمندی ایجاد می کند، شادی به عنوان یک چسب اجتماعی عمل کرده و انسجام گروهی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: تاثیر شادی بر ما برخلاف غم است،وقتی غمگین هستیم احساس بی حالی و کناره گیری می کنیم، وقتی شادیم احساس علاقه و معاشرتی بودن می کنیم،و در بیشتر موقعیت ها خوش بین می شویم.

به گفته وی خنده به تعامل اجتماعی کمک می کند و اگر لبخندها ادامه یابند، به شکل گیری روابط و تقویت آن در طول زمان کمک می کنند.

وی همچنین گفت: شادی و احساس مثبت ،زندگی را جالب می کند و تجربیات ناکام کننده زندگی، ناامیدی، و عاطفه منفی را متعادل می سازد.

منبع: آوینی نیوز