عکس دلفین با دوسر

 این دلفین دوسر به تازگی توسط  ماهیگیران هلندی دردریای شمال به تور افتاد . وقتی ماهیگیران با این دلفین عجیب و غریب ...