بابابرقی هندی

مردی که در این تصویر میبینید توانایی جالبی در عبور جریان برق از بدنش دارد به گونه ای که هیچگونه ...