پاداش پایان سال ۹۶ کارمندان و بازنشستگان و عیدی سال ۹۷

پاداش پایان سال ۹۶ کارمندان و عیدی سال ۹۷ کارمندان

پاداش پایان سال 96,عیدی سال 97 کارمندان,میزان عیدی سال 97

در جلسه ای که در عصر روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۶ با حضور رئیس جمهور برگزار شد، میزان پاداش پایان سال ۹۶ و یا میزان عیدی سال ۹۷ تعیین گردید. میزان پاداش کارمندان دولت اعم از رسمی، قراردادی، ثابت، پیمانی، اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ۸ میلیون ۴۷۵ هزار ریال معادل هشتصد و چهل و هفت هزار و پانصد تومان تعیین گردید.

پاداش پایان سال ۹۶ بازنشستگان دولت

پاداش پایان سال 96,عیدی سال 97 کارمندان,میزان عیدی سال 97

میزان پرداخت پاداش آخر سال ( عیدی سال ۹۷ ) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی، صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز مبلغ ۸ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.

میزان عیدی سال ۹۷ کارکنان خرید خدمت

پاداش پایان سال 96,عیدی سال 97 کارمندان,میزان عیدی سال 97

پرداخت پاداش آخر سال ( میزان عیدی سال ۹۷ ) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۶ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود ، یعنی از ۴ میلیون و چهارصد هزار ریال کمتر نیست.

عیدی سال ۹۷ کارمندان

محمد امین اکرمی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی